نقش نظریه در پژوهش های سیاسی تاریخی: فراخوانی برای بازاندیشی در نقش نظریه ها در علوم سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده


این مقاله تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که نظریه در پژوهش های سیاسی تاریخی چه نقش یا نقش هایی بر عهده دارند؟ در حالی که برخی از رفتارگرایان و پست مدرنیستها هر یک به شیوه های خاص خود به ترتیب نقش نظریه در پژوهش های سیاسی را محدود تعریف می کنند یا در حد نگرشها تقلیل می دهند، مقاله فرارو با روش اسنادی اولاً مشخص می سازد که نظریه ها در پژوهش های سیاسی تاریخی حداقل دارای پنج نقش متنوع هستند. برهمین مبنا مقاله نشان می دهد نظریه ها می توانند به عنوان راهنمایی برای انتخاب فکتهای پژوهش، به عنوان هدف پژوهش، به عنوان ابزار پژوهش، به عنوان موضوع مورد مناقشه پژوهش و نهایتاً به عنوان پیکربندی تعلیلی پژوهش عمل نمایند. ثانیاً و بر همین اساس، توضیح می دهد چرا دیدگاه حداقلی یا تقلیل گرایانه به نقش نظریه در پژوهش های سیاسی باید به نفع نقش چندگانه و متکثر آنها در پژوهش کنار گذاشته شود. نهایتاً پژوهش های سیاسی تاریخی از طریق این جابجایی محقین علوم سیاسی را فرا می خوانند تا نقش نظریه در پژوهش های سیاسی را گسترده تر از قبل بازتعریف نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Theory in Historical Political Researches: Calls for Rethinking the Role of Theory in Political Science

نویسنده [English]

  • Abbas Hatami
چکیده [English]

What is the role or roles of theory in historical political researches? This article tries to answer this question. While behaviorists and postmodernist, each in their own ways, define narrowly the role of theory in historical political research or reduce its role to some aspects, this article by using analytical method, specifies that political theory in historical research has at least five main roles. Accordingly, the article makes clear that theories can play some roles such as a guide for selecting the facts of the research, as a purpose of the research, as a toolkit of the research, as a disputed subject of the research and finally as a casual articulation of the research. Unlike other approaches, firstly, the article emphasizes that the role of the theory in historical political research is diverse and plural ones. Secondly, minimal or reductive vision of the role of theory in political research should be abandoned in favor of the vision that suggests theories have multiple and diverse roles. This means that historical political researches invite political science authors to redefine the role of theory in political researches far more extensive than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theories role
  • Political Researches
  • Historical approaches
  • Political Science
  • Historical Sociology
اسکاچپول، تدا(1389) دولت و انقلابهای اجتماعی،ترجمه سید مجید روئین تن، تهران: سروش.                             
اسکاچپول، تدا(1388) دستورکارهای نوظهور و راهبردهای تکرار شونده در جامعه شناسی تاریخی، در بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی، ویراسته تدا اسکاچپول، ترجمه هاشم آقاجری، تهران: انتشارات مرکز.
اسمیت، دنیس(1392) برآمدن جامعه شناسی تاریخی، ترجمه هاشم آقاجری،تهران: مروارید.
برک، پیتر(1390) تاریخ و نظریه اجتماعی، ترجمه غلامرضا جمشیدیها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
برک، پیتر(1392) ضرورت همگرایی نظریه اجتماعی و تاریخ، در فلسفه تاریخ، تدوین و ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: طرح نو.
بلیکی، نورمن(1389) استراتژی های پژوهش اجتماعی، ترجمه هاشم آقا بیگ پوری، تهران، جامعه شناسان.               
بلیکی، نورمن(1391) طراحی پژوهش های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نی
تیلی، چارلز(1385) از بسیج تا انقلاب، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران: پزوهشکده امام خمینی.
دیوید مارش و جری استوکر(1384)، روش و نظریه در علوم سیاسی،ترجمه امیر محمد حاج یوسفی، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی.
بشیریه، حسین(1378) مقدمه ای بر کتاب نظریه های سیاست مقایسه ای، در کتاب نظریه های سیاست مقایسه ای، رونالد چیلکوت، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب،تهران: انتشارات رسا.
  پیرسون،پل(1392) سیاست در بستر زمان، ترجمه محمد فاضلی، تهران: نشر نی.
دیلینی،تیم (1387)  نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نی
دوتوکویل، الکسیس(1388) انقلاب و رژیم پیشین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مروارید.
دوتوکویل، الکسیس(1385) انگیزه های انقلابیون، در نظریه های بنیادین جامعه شناختی، تالیف و تدوین، کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
ساندرز، دیوید(1384) رهیافت رفتاری، در روش و نظریه در علوم سیاسی، تالیف مارش، دیوید و جری استوکر، ترجمه حاج یوسفی، تهران: انتشارات راهبردی.
سید امامی، کاووس(1387) پژوهش در علوم سیاسی،تهران: انتشارات دانشگاه امام جعفر صادق
 فوران، جان(1378) مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات رسا.
فولبروک، مری و تدا اسکاچپول(1392)جامعه شناسی تاریخی پری اندرسون، در بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی، تدوین اسکاچپول، تدا، ترجمه هاشم اقاجری،تهران: مرکز.
کار،ای.اچ(1349) تاریخ چیست، ترجمه حسن کامشاد، تهران: انتشارات خوارزمی.
 کولینز، رندال(1385) عصر زرین جامعه شناسی تاریخی کلان نگر، در تاریخ نگاری و جامعه شناسی تاریخی، ویراسته گری جی همیلتون و دیگران، ترجمه هاشم آقاجری، تهران: انتشارات کویر.
کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ(1385) نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نی
کوهن، استنفورد(1369) تئوری های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر قومس. 
گیدنز، آنتونی(1385) در اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری ماکس وبر، ترجمه رشیدیان و کاشانی،تهران: علمی فرهنگی.
 لیتل، دانیل(1388) تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: صراط.
مانهایم، یارول(1391)تحلیل سیاسی تجربی، ترجمه رضا افخمی، تهران: انتشارات دانشگاه امام جعفر صادق.
 معینی علمداری، جهانگیر(1389) روش شناسی نظریه های جدید در سیاست، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.   
 مور، برینگتون(1369) ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه،تهران: نشر دانشگاهی.
 نیومن، ویلیام(1392) رویکردهای کیفی و کمی، ترجمه حسین دانایی فرد و  سید حسین کاظمی، تهران:  مهربان نشر       
های، کالین(1385) درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه گل محمدی، تهران: نی.
هوفستانز، ریچارد( 1385) تاریخ و جامعه شناسی در آمریکا، در تاریخ نگاری و جامعه شناسی تاریخی، ویراسته گری جی همیلتون و دیگران، ترجمه هاشم آقاجری، تهران: انتشارات کویر.
Alexander, J. C (1987) The Centrality of the Classics, In Social Theory Today, edited by Giddens, A & et.al. Cambridge: Polity Press,                                                                        Aminzade, R (1992 ) Historical Sociology and Time, Sociological Methods and Research, Vol.20, pp456-80
Bonnell, V (1980) the Use of Theory, Concept and Comparison in Historical Sociology, Comparative Studies in Sociology and History, Vol.22, N.2, pp 156-173
Calhoun, C (2003) why Historical Sociology, in Handbook of Historical Sociology, edited by Delanty, G & Engin fisin, London: Sage.
Choi, Naomi (2010) Interperetive Theory, in in Encyclopedia of Political Theory, edited by Mark Bevir, London: sage
Davis, J (1962) Toward A Theory of Revolution, American Sociological Review, V.27.N1.PP 5-19
Deranty, J (2010) Critical Theory, in Encyclopedia of Political Theory, edited by Mark Bevir, London: sage.
Goldstone, J (2005) Historical and Comparative Theory in Encyclopedia of Social Theory, Edited by G. Ritzer, London: Sage.
Hempel, C. G (1966) Philosophy of Natural Science, New Jersey: Prentice Hall.
Hurrell, A (2010) Dependency Theory, in Encyclopedia of Political Theory, edited by Mark Bevir, London: sage.
Kiser, E & M. Hechter, (1991) The Role of General Theory in Comparative-Historical Sociology,American Journal of Sociology,V.97,N.1,pp1-30
Maber, G (2010) World System Theory, in Encyclopedia of Political Theory, edited by Mark Bevir, London: sage
Marx, K & F. Engles (1848) The Communist Manifesto, English trans. London.
Mills, C. Wright (1959) The sociological Imagination, Oxford: Oxford University press
Scokpol, Teda (1979) States and Social Revolutions, Cambridge: Cambridge University press. 
Shorter, E & ch, Tilly,(1974 )Strikes in France,1830-1968, Cambridge: Cambridge University Press.
                                                                                                                              Smelser, N. J (1959) Social Change in Industrial Revolution, Chicago: Chicago University press
Smelser, N. J (1968) Sociological History: The Industrial Revolution and the British Working- Class Family, in Smelser Essay in sociological Explanation, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Thompson, T. P (1963) The making of the English working class, NewYork: Vintage.
Tilly, Ch (1964) The vendee, Cambridge: Harvard University Press.
Tilly, Ch (1975) Rebillious Century, 1830-1930, Cambridge: Harvard University Press.
 Tilly, Ch (1977) the Uselessness of Durkheimian in the Historical study of Social Change, Center for Research on Social Organization, University of Michigan, Working Paper, N.155
Tilly, Ch (1981) As Sociology meets History, NewYork: Academic Press
Wallerstein, I (1987) World System Analysis, In Social Theory Today, edited by Giddens, A & et.al. Cambridge: Poilty Press.