کاوشی در ساختار زبانی و محتوایی سرودهای ملی کشورهای اروپایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله برگرفته از یک پژوهش وسیع­تر در باب سرودهای ملی کشورهای جهان است. در این بخش از پژوهش، سرودهای ملی کشورهای اروپایی را در چارچوب الگوی لاکلا و موفه، رویکرد وندایک و برخی ابزارهای زبان­شناختی مورد بررسی قرار می­دهیم و می­کوشیم به این پرسش­ها پاسخ دهیم: دال­های مرکزی سرودهای ملی هر کشور چیست؟ شباهت­ها و تفاوت­های ساختارهای زبانی در متون سرودهای ملی این کشورها کدام­اند؟ به ­این منظور، ترجمة فارسی سرودهای ملی 30 کشور اروپایی را بررسی کرده­ایم. در این تحلیل، از متن سرودهای ملی کشورهای اروپایی، 46 دال مرکزی که مورد توجه همة ملت­هاست، استخراج کردیم. از میان دال­های مرکزی به­کاررفته در سرودهای ملّی کشورهای اروپایی جنگ، گذشته­گرایی، وصف سرزمین، آزادی، اتحّاد، مناجات با خدا و آینده­گرایی بیشترین فراوانی را دارند. ساختارهای زبانی این بررسی نشان می­دهد استفاده از زمان حال به­طور معناداری بیشتر از دو زمان گذشته و آینده است. 14 کشور اروپایی (46.66% کل کشورهای اروپایی) در سرودهای ملی‌شان بر تقابل و قطبیت «ما» درمقابل «آن­ها» تأکید ویژه دارند و 16 کشور باقی‌مانده (53.33%) فقط از خود می‌گویند و قائل به غیریتی در مقابل آن نیستند. فراوانی واژه­های ایجابی در (96.66% از سرودهای ملی کشورهای اروپایی) بیشتر از واژه­های سلبی است. فرانسه تنها کشوری است که در آن فراوانی واژه­های سلبی بیشتر از واژه­های ایجابی است.

کلیدواژه‌ها

-آزاده، پویان(1384). سرودهای ملّی کشورهای جهان. چاپ اوّل. سمنان: آبرخ.

-کسرایی، محمدسالار(1388). «نظریه گفتمان لاکلاوموف، ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده­های سیاسی». فصلنامه­ی سیاست. مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم­سیاسی. س 39. ش 3. صص 339-360.

-مور، مایکل(1383). سرود ملی، آوای شجاعت، سربلندی و افتخار. ترجمه­ی مونا مشهدی رجبی. نشریه­ی فرهنگ و پژوهش. ش 173.

-نادری، مرجان(1388). «تحلیل گفتمان­شناسی گزیده­هایی از سرودهای ملّی کشورهای جهان». پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.

-ون­دایک، تئون­ای(1382). مطالعاتی در تحلیل­گفتمان: از دستور متن تا گفتمان­کاوی انتقادی. ترجمه­ی پیروز ایزدی و دیگران. چ 1. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.

 

Bristow, Michael. (2006). National Anthems of the world. Eleventh Edition.

Cusack, I. (2005). African National Anthems: Beat the drums, the red lion has roared. Journal of African Cultural Studies. No. 17(2). Pp. 235- 251.

Jahoda, G. (1963). The development of children´s ideas about country and nationality: National symbols and themes. British Journal of Educational Psychology. No. 33(2). Pp. 143- 153.                                                                                                                       Kolsto, P. (2006). National symbols as signs of unity and division. Ethnic and Racial Studies. No. 29(4). Pp. 676- 701.                                                                                   Rekha, S.Taj, H. (1995). National integration through value-oriented activities. Psycho Lyngua. No. 25(1-2). Pp. 73- 77.                                                                                 Rippon, T.J. (2005). Do national anthems educate for a culture of peace or a culture of war?,Culture of Peace Online Journal. No. 1. Pp 34-39.                                                 Van Dijk, T.A. (1998). Critical discourse analysis. Available: http://www.hum.uva.nl/ teun/cda.htm.                                                                                                 Voros,V.(2012).  Word use and contex analysis of six national anthems preliminary cultural suicide research. European  psychiatry. No. 27(1). Pp. 137- 138.   David.national-anthems.net/ index.html. David Kendell. 2004. National Anthem Reference Page. Follow link to country.                                                                         National-anthems.org/ history. Htm. Michael Jamieson  Bristow. 2003. The history of Twenty Eight National Anthems.                                                             

www.farsi.khamenei.ir                                                                                        www.national-anthems.net                                                                   www.nationalanthems.com                                                                     www.nationsonline.org                                                                          www.worldbank.org