بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران

چکیده

فرهنگ سیاسی عبارت است از مجموعه نگرش‌ها و ارزش‌هایی که به فرایند و زندگی سیاسی شکل می‌بخشد. نوع و میزان جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی برحسب تبعی و انفعالی یا مدنی بودن فرهنگ سیاسی، فرق می‌کند. بر همین مبنا و با توجه به عاملیت و نقش مهم فرهنگ سیاسی در نوع عملکرد و میزان کارآیی احزاب و نحوه نگرش به تحزب، این نوشتار به بررسی نوع تعاملات این دو متغیر به‌ویژه تأثیر منفی برخی مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی ایرانی بر مقوله تحزب پرداخته و تلاش نموده یکی از علل مهم ناکارآمدی احزاب ایرانی را از منظر فرهنگ سیاسی توضیح دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Interactions between Political Culture and Party System in Iran

چکیده [English]

Political culture includes a set of outlooks and values that shape political process and life. The type and extent of socialization and political participation vary depending on the subjective and passive or civic nature of political culture. Considering this basis and significant influence of political culture in the performance and efficiency of political parties and attitudes towards party system, this paper studies the type of interaction between these two variables, particularly adverse impact of certain parameters of Iranian political culture on the question of party system. The author seeks to explain one of the main causes of the inefficiency of Iranian political parties from the perspective of political culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inefficiency
  • Iran
  • Party System
  • Political Culture
  • political participation