بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران

چکیده

فرهنگ سیاسی عبارت است از مجموعه نگرش‌ها و ارزش‌هایی که به فرایند و زندگی سیاسی شکل می‌بخشد. نوع و میزان جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی برحسب تبعی و انفعالی یا مدنی بودن فرهنگ سیاسی، فرق می‌کند. بر همین مبنا و با توجه به عاملیت و نقش مهم فرهنگ سیاسی در نوع عملکرد و میزان کارآیی احزاب و نحوه نگرش به تحزب، این نوشتار به بررسی نوع تعاملات این دو متغیر به‌ویژه تأثیر منفی برخی مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی ایرانی بر مقوله تحزب پرداخته و تلاش نموده یکی از علل مهم ناکارآمدی احزاب ایرانی را از منظر فرهنگ سیاسی توضیح دهد

کلیدواژه‌ها