بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران
 بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  فرهنگ سیاسی عبارت است از مجموعه نگرش‌ها و ارزش‌هایی که به فرایند و زندگی سیاسی شکل می‌بخشد. نوع و میزان جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی برحسب تبعی و انفعالی یا مدنی بودن فرهنگ سیاسی، فرق می‌کند. بر همین ...  بیشتر
خیابان و سیاست؛ تجربه سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز
خیابان و سیاست؛ تجربه سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  دوران ما، دوران سیاست‌های معطوف به زندگی روزمره (میکروپلیتیک) از یک سو و سیاست متفاوت و متمایز ‌از سوی دیگر است. دوران ما هم‌چنین دوران تکثیر جهان ـ زیست (life-worlds) یا جهان اجتماعی مردم است. به بیان دیگر، ...  بیشتر
بررسی تطبیقی انجمن‌های محلی با شوراهای اسلامی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران)
بررسی تطبیقی انجمن‌های محلی با شوراهای اسلامی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران)
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  پس از انقلاب مشروطه، قانون‌گذاران ایران در میان نهادهای سیاسی به انجمن‌ها و شوراهای محلی به‌عنوان راه‌حل مناسبی برای توسعه دموکراسی توجه کردند. در مقاله حاضر، قبض و بسط قانون‌گذاری در این خصوص طی ...  بیشتر
چیستی مفهوم فرنگ در گزارش‌نامه‌های تاریخی روزگار قاجار
چیستی مفهوم فرنگ در گزارش‌نامه‌های تاریخی روزگار قاجار
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  هم‌سرنوشت بودن داستان و تاریخ، معمای غامضی نیست. زیرا اندکی دقت در مفهوم واژه تاریخ می‌تواند چاره‌ساز باشد. بی‌گمان این نکته پذیرفتنی است که جهان تشکیل شده از رویدادهای بسیار است. اما میان رویدادهای ...  بیشتر
تبیین جامعه‌شناختی احزاب پوپولیستی راست رادیکال جدید در دموکراسی‌های تثبیت‌یافته اروپا (از دهه 1970 به بعد)
تبیین جامعه‌شناختی احزاب پوپولیستی راست رادیکال جدید در دموکراسی‌های تثبیت‌یافته اروپا (از دهه 1970 به بعد)
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  بیش از سه دهه است که احزاب پوپولیستی راست رادیکال جدید در بیشتر دموکراسی‌های تثبیت‌یافته اروپایی شکل گرفته‌اند. شکاف‌های اقتصادی جدید میان کارگران بومی و خارجی و شکاف‌های فرهنگی ـ هویتی میان شهروندان ...  بیشتر
مک‌فرسون و دنیای واقعی دموکراسی
مک‌فرسون و دنیای واقعی دموکراسی
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  مقاله حاضر بر بررسی رویکرد انتقادی مک‌فرسون به نظریه لیبرال دموکراسی و نیز بازسازی وی از این نظریه و نقد آن متمرکز شده است. مک‌فرسون ضمن استدلال در اثبات ابتنای شالوده این نظریه بر دو ادعای حداکثری (ادعای ...  بیشتر
چندفرهنگ‌گرایی و رهیافت‌های مختلف آن
چندفرهنگ‌گرایی و رهیافت‌های مختلف آن
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  تحولات فکری و تکوین زمینه های سیاسی ـ اجتماعی دهه‌های اخیر در سطح جهان به ویژه جوامع لیبرال دموکراسی غربی اروپا، آمریکا و استرالیا به بازاندیشی در نظریه‌های سیاسی و سیاست‌پردازی‌های اجرایی درباره ...  بیشتر