«شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف این مقاله مطالعه بازنمایی «غرب» در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای نیل به این هدف بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما انتخاب و در بازه‌ای هشت‌ماهه نمونه‌ها موردمطالعه قرار گرفت. چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از مفاهیم نظری بازنمایی و گفتمان و همین‌طور شرق‌شناسی وارونه است. روشی که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته روش تحلیل گفتمان تئون ون‌دایک است.
یافته‌های حاصل از مطالعه گفتمان خبری شبکه یک درباره غرب نشان می‌دهد که این شبکه عمدتاً بر مبنای مؤلفه‌های گفتمانی چون «حمایت از تروریسم»، «نژادپرستی»، «نقض حقوق بشر»، «استعمار»، «استکبار»، «اسلام‌ستیزی»، «خشونت»، و... هنجارها و فضیلت‌های غربی را به چالش کشیده است. تبیین گفتمان شبکه یک حاکی از این است که اخبار مربوط به غرب به‌عنوان یک‌رویه مندرج در دستورالعمل‌های سازمانی و فرا سازمانی صورت‌بندی شده است. این صورت‌بندی نشان می‌دهد که بازنمایی غرب در گفتمان خبری سیما از چیزی پیروی کرده که شرق‌شناسی وارونه نام دارد.

کلیدواژه‌ها