مقاله پژوهشی
تقابل معرفتی رویکردهای بومی گرایی در توسعه علوم انسانی
1. تقابل معرفتی رویکردهای بومی گرایی در توسعه علوم انسانی

نورعلی غلامحسین نیا سماکوش؛ علی اکبر امینی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، صفحه 7-26

چکیده
  توسعه علوم انسانی بخشی مهم از توسعه ساختار سیاسی اجتماعی محسوب می­شود. بررسی وجوه توسعه علوم انسانی برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم و ضروری است. در مباحث مربوط به توسعه علوم انسانی در ایران و کشورهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بنیادهای امر سیاسی در یونان باستان و نقش پولیس (دولتشهر)در شکل گیری آن
2. بنیادهای امر سیاسی در یونان باستان و نقش پولیس (دولتشهر)در شکل گیری آن

احسان کاظمی؛ علی علی حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، صفحه 27-56

چکیده
  امر سیاسی تنها یک مفهوم نیست، بلکه اشاره ای هستی شناختی به ماهیت و چیستی روابط و فرآیندهای سیاسی در یک جامعه دارد. به طوری که با درکِ ماهیت و چیستی امر سیاسی در یک اجتماع سیاسی می توان به بنیادها و منطق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز
3. فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز

سید علی محمودی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، صفحه 57-85

چکیده
  پیوند میان آزادی و برابری به عنوان دو اصل در فلسفۀ سیاسی جان رالز، نقطۀ عزیمت او در برساختن نظریه ای دربارۀ عدالت بود. رالز با تکیه بر میراث فیلسوفان دوران روشنگری و به ویژه با بهره گیری از پشتوانه های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی تأثیر اتوریته بر انتشار مرگ در سوژه‌های جنگ
4. واکاوی تأثیر اتوریته بر انتشار مرگ در سوژه‌های جنگ

فاتح مرادی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، صفحه 85-118

چکیده
  دستیابی به فضای ذهنی سوژه جنگ نیازمند مطالعه جامعه موردنظر است. در این پژوهش نیز با استفاده از مصاحبه عمیق به نمونه موردی سوژه‌های جنگ ایران و عراق  از منظر تأثیر اقتدار بر جنگ و مرگ پرداخته شده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی: با تأکید بر نظریه تعارض واقع‌گرایانه
5. تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی: با تأکید بر نظریه تعارض واقع‌گرایانه

علی اشرف نظری؛ شهره پیرانی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، صفحه 119-150

چکیده
  فهم دلایل و زمینه­های شکل­گیری خشونت و تروریسم یکی از حوزه­های اصلی روان­شناسی سیاسی است. اینکه چگونه اقدامات خشونت­بار شکل می­گیرد و متأثر از چه دلایلی شاهد تصاعد اقدامات خشونت­بار در نیمه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب
6. «شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب

هادی نظری؛ داود نعمتی انارکی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، صفحه 151-188

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه بازنمایی «غرب» در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای نیل به این هدف بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما انتخاب و در بازه‌ای هشت‌ماهه نمونه‌ها موردمطالعه قرار گرفت. چارچوب نظری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختارهای سیاسی مساعد در ظهور جنبش ملی نفت بر اساس نظریه جنبش نیل اسملسر
7. ساختارهای سیاسی مساعد در ظهور جنبش ملی نفت بر اساس نظریه جنبش نیل اسملسر

عباس نعیمی جورشری؛ منصور وثوقی؛ علیرضا کلدی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، صفحه 189-223

چکیده
  هدف عمده مقاله حاضر عبارت است از ارزیابی ساختارهای سیاسی مساعد برای ظهور جنبش ملی نفت براساس نظریه رفرم اسملسر. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه ماهیت ساختارهای سیاسی در دوره قاجاریه و پهلوی اول چگونه ...  بیشتر