دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 1-238 

مقاله پژوهشی

تقابل معرفتی رویکردهای بومی گرایی در توسعه علوم انسانی

صفحه 7-26

نورعلی غلامحسین نیا سماکوش؛ علی اکبر امینی


بنیادهای امر سیاسی در یونان باستان و نقش پولیس (دولتشهر)در شکل گیری آن

صفحه 27-56

احسان کاظمی؛ علی علی حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی