دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت دموکراسی بر نحوه اختصاص درآمدهای نفتی به مخارج نظامی در کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت میپردازد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای تخمین مدل طی دوره زمانی 1980-2012 برای 40 کشور در حال توسعه صادرکننده نفت استفاده شده است. جهت بالابردن دقت واطمینان نتایج، تخمینهای مجزا با به کارگیری سه شاخص مختلف برای کیفیت دموکراسی( شاخص دموکراسی Polity، شاخص حقوق سیاسی و شاخص ترکیبی حقوق سیاسی-آزادی مدنی) انجام شدهاند. یافتههای تحقیق نشان میدهند که هر چند درآمدهای نفتی به طور مستقیم دارای تأثیر مثبت و معنادار بر روی مخارج نظامی کشورهای مورد مطالعه میباشند ولی اثر غیرمستقیم تعاملی آنها با کیفیت دموکراسی بر روی مخارج نظامی منفی بوده و به لحاظ آماری معنادار است. این نتایج نشان میدهند که با وجود تمایل به اختصاص بیشتر درآمدهای نفتی به مخارج نظامی در هنگام افزایش این درآمدها در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، ایجاد بسترهای مناسب و بهبود کیفیت دموکراسی میتواند میزان اختصاص این درآمدها به بخش نظامی را کنترل نموده و کاهش دهد. بدین ترتیب با توجه به امکان جایگزینی مخارج نظامی با مخارج اجتماعی نظیر(آموزش و بهداشت و غیره) میتوان زمینه ارتقا و بهبود رفاه اجتماعی را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

1-      اسکاچپول، تدا، (1982)، دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران. ترجمه محمد تقی دلفروز، (1382).  فصلنامه مطالعات راهبردی، 6(19): 141-119.

2-      حیدری، حسن، علی نژاد، رقیه و جهانگیرزاده، جواد (1393)، بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای هشت کشور بزرگ اسلامی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 4(15): 60-41.

3-      دری، حسین(1377). جایگاه هزینه­های نظامی در توسعه­ی اقتصادی، تهران: پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.

4-      طیبی کمیل، حاجی کرمی، مرضیه و سریری، هما (1390). "تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری (2009-1996)". فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، 4: 60-39

5-      عسکری، محسن (1389)، تأثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 13: 197-181.

6-      عیسی زاده، سعید و احمدزاده، اکبر (1388). بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 2005-1996)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 13 (40): 28-1.

7-      مبارک، اصغر و آذرپیوند، زیبا(1388). "نگاهی به شاخص‌های منتخب اسلامی". فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی، 4 (13): 96-79.

 

8-      Aidt, T. , Dutta, J., and Dauntan, M (2010). “The retrenchment hypothesis and the extension of the franchise in England and Wales”. The Economic Journal, 120 (547): 990–1020.

9-      Auty, R. and Gelb,A (2001). Political Economy of Resource Abundant States. In Resource Abundance and Economic Development. Oxford University Press: 126‐145

10-   Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Ltd.

11-   Barro, R (1999). “Human capital and growth in cross-country regressions”. Swedish Economic Policy Review, 6(2): 237-277.

12-   Beenstock, M. (1993). “International patters in military spending”, Economic Development and Cultural Change, 41:633-49.

13-   Besley, T. and Persson, T. (2009). “Repression or civil war?”, American Economic Review, 99(2): 292–297.

14-   Blundell, R. and Bond, S. (1998). “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”. Journal of Econometrics, 87: 115-143.

15-   Bond, R. (2002). Dynamic Panel Data Model: A Guide to Micro Data Methods and Practice. The Institute form Fiscal Studies, Department of Economics.

16-    Collier, P, and Hoeffler, A, (2007). “Unintended consequences: does aid promote arms races?” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69: 1–27.

 

17-   Dizaji, S.F.,& Bergeijk, P.A.G. van (2013). Potential early phase success and ultimate failure of economic sanctions: A VAR approach with an application to Iran. Journal of Peace Research 50(6), 721-736.

18-   Dunne, J. P. and Perlo-Freeman, S. (2003). “The demand for military spending in developing countries: a dynamic panel analysis”, Defence and Peace Economics, 14:461–74

19-   Friedman, T. (2006). “The First Law of Petropoltics”, Foreign Policy, 154:.28-39.

20-   Hausken, K. , Martin, C. W., and Plümper, T. (2004). “Government spending and taxation in democracies and autocracies”. Constitutional Political Economy, 15 (3): 239–259.

21-   Huntington, S.P. (1965). Political Development and Political Decay, world political, 17(3): 86-430.

22-   James, P., Solberg, E., and Wolfson, M. (1999). “An identified systemic model of the democracy-peace nexus”. Defense and Peace Economics, 10(1):1–38.

23-   Lebovic, J. H. (2001). “Spending priorities and democratic rule in Latin America”. The Journal of Conflict Resolution, 45(4): 427–452.

24-   Lskavyan, v. (2011). “Democracy levels and the income–military expenditure relationship”. Applied Economics Letters, 18(15): 1485-1489.

25-   Matyas, L. and Sevestre, P. (1991). The Econometrics of Panel Data: a handbook of the theory with- applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

26-   Mullugian, C., Gil, R. and Martin, S., (2004). “Do democracies have different public policies than nondemocracies?” The Journal of Economic Perspectives, 18 (1):51-74

27-   Murshed,S. M. (2004). when does natural resource abundance lead to a resource curse?, Eep discuption paper 04-01. International institute for environment and development.

28-   Oneal, J. R. and Russett, B. M. (1997). “The classical liberals were­ right: Democracy، interdependence and conflict, 1950–1985”.International Studies Quarterly, 41(2): 267–294.

29-   Plümper, T. and Martin, C. W. (2003). “Democracy, government spending, and economic growth: A political economic explanation of the Barro-effect.” Public Choice,117(1–2): 27–50.

30-   Przeworski, A,and. Limongi,F. (1993). “Political Regimes and Economic Growth”, The Journal of Economic Perspectives, 7(3): 51-69

31-   Ross, M. I. 2001. “Does Oil Hinder Democracy?, World Politics 53: 325­61

32-   SIPRI  (Stockholm  International  Peace  Research Institute).  Yearbooks  Armaments  and Disarmaments  and  International  Security. SIPRI-Oxford  University  Press,  New  York,Various Issues.

33-   Skocpol, T. (1982). “Rentier State and Shi’a Islam in Iranian Revolution”. Theory and Society, 11(3):265-283.

34-   Tavares J, Wacziarg R. (2001). “How democracy affects growt?” European Economic Review, 45: 1341-1378.

35-   Tsui, k. (2010). “More Oil, Less Democracy? Theory and Evidence from Crude Oil Discoveries”. The Economic Journal, 121: 89-115.

36-   Wall, H. (1996). “Is a military really a luxury good? An international panel study of LDCs”, Applied Economics, 28:41–4.

37-   Wantchekon,L.(2004). Why Do Resource Abundant Countries Have Authoritarian Governments,Yale University Working paper.

38-   World Development Indicators (WDI), 2015.

39-   Yildirim, J. and Sezgin, S. (2005). “Democracy and military expenditure: A cross country evidence”. Transition Studies Review, 12(1):93–100.