مفهوم «جامعة بین‌المللی» از نگاه مکتب انگلیسی: تحلیلی انتقادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از زمانِ آغاز نظریه‌پردازی درباره روابط بین‌الملل به مثابة یک رشته دانشگاهی، مهمترین بحث هستی‌شناختی در نظریه‌ روابط بین‌الملل همانا نحوة استدلال‌پردازی دانش‌پژوهان درزمینة عرصه دانش‌پژوهیِ آن بوده است، عرصه ای که  در مکتب انگلیسی  از آن تحت عنوان «جامعه بین‌المللی» یاد شده است. در این چارچوب، با توجه به اهمیت این مفهوم و ابهامات رایج دربارة آن، مقاله حاضر در ابتدا می‌کوشد جایگاه این مفهوم را در نظریه مکتب انگلیسی بازشناسد. سپس، نقدها بر آن مفهوم را می کاود؛ در وهلة سوم، نسبت آن را با مفهوم نظام بین المللی توضیح  می‌دهد. در پایان نیز برپایة نقدها در یک ارزیابی، استدلال می‌شود که جامعه بین‌المللی به‌شدت اروپامحور است و اروپازدایی از آن را ضروری می‌داند، که دو محور پژوهشیِ فراروی دانش پژو.هان روابط بین الملل خواهد گشود: نخست، تبارشناسی تاریخی که تامل انتقادی غیاروپایی‌محور درباره نحوه گسترش جامعه بین‌المللی را ایجاب می کند؛ و دوم که نیازمند نوعی آینده پژوهیِ نظری، با امکان تحول جامعه بین المللی کنونی سروکار دارد.. این دو محور چه بسا می تواند به بازسازی مفهوم جامعه بین‌المللی بیانجامد

کلیدواژه‌ها