بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

 به‌طورکلی درباره‌ی اثرات مثبت یا منفی دموکراسی بر رشد اقتصادی، بین اقتصاددانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. هدف این پژوهش بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در 99 کشور درحال‌توسعه، در دوره‌ی 2013-1980 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط اثر متغیرهای اتو کراسی، شاخص خانه آزادی، آزادی مدنی و حقوق سیاسی بر رشد اقتصادی منفی و معنی‌دار هستند. در کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط اثر اتوکراسی مثبت و معنی‌دار و دیگر پراکسی‌های دموکراسی اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارند. همچنین در کشورهای با درآمد بالا اثر متغیرهای مخارج مصرفی، آموزش و جمعیت، منفی و معنی‌دار و اثر طول رژیم و تورم بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی‌دار است و در کشورهای با درآمد پایین مخارج مصرفی، سرمایه ثابت ناخالص، تورم و طول رژیم اثر مثبت و معنی‌دار، جمعیت اثر منفی و معنی‌داری بر رشد دارند.

کلیدواژه‌ها