تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در سال‌های اخیر خصوصا از مجلس پنجم شورای اسلامی به بعد بحث تغییر سیستم انتخابات بویژه انتخابات مجلس و تغییر نظام فعلی انتخابات به نظام استانی برای کارآمدتر نمودن قوه مقننه مطرح است. به خاطر اهمیت موضوع و تأثیری که قوانین و نظام‌های انتخاباتی متفاوت در پایداری نظام سیاسی و همین‌طور بر جهت‌گیری نمایندگان دارند، این پژوهش به دنبال بررسی آثار و پیامد‌های قوانین و شیوه‌های مختلف انتخابات از جمله نظام کنونی و نشان دادن  میزان  توجه بیشتر نمایندگان به مسائل منطقه‌ای و محلی به‌جای توجه به مسایل کلان و ملی‌‌ست؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی و احصاء گزاره‌های اصلی و دال‌های مرکزی  مذاکرات نمایندگان ادوار؛ این موضوع وانمایی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

آبراهامیان، یروان، 1392، ایران بین دو انقلاب‌،‌ تهران، نشر نی

ازغندی، علیرضا، 1385، درآمدی بر جامعه شمناسی سیاسی ایران، تهران، نشر قومس

ایوبی، حجت الله، 1377‌،‌ سه راهکار برای شاسته سالاری در انتخابات، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

تاجیک، محمدرضا، 1393، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، انتشارات سمت

پوراحمد، احمد و وفایی، ابوذر،1393، مقایسه تطبیقی ساختار شهر اسلامی با شهر غربی، تهران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی

جعفر زاده پور، فروزنده و حیدری، حسین، 1393، فصلنامه راهبردی اجتماعی، فرهنگی‌،‌ تهران، سال سوم، شماره یازدهم

سریع القلم، محمود،1390، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران، نشر فروزا

شجیعی، زهرا،1383، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلام، جلد چهارم، تهران، انتشارات سخن

قاضی، سید ابوالفضل، 1393، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، بنیاد حقوقی میزان

مجلس شورای اسلامی، 1378، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی

نبی لو، حسین، 1379، گزینش نظام‌های انتخاباتی‌،‌ تهران، مجلس و پژوهش سال دانشگاه شهید بهشتی

هاشمی، سید محمد، 1374، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران‌،‌ تهران‌،‌ دانشگاه شهید بهشتی

هاشمی، سید محمد، و مختاری، مهدی، 1379، سیر تحول نظام انتخاباتی پارلمانی در ایران، تهران، ویژه نامه مجله تحقیقات حقوقی

Andrew Reynolds et Reilly, 2002, La Conception des  Systemes Electoraux, Departement des Publication, International IDEA, SE 103 34 Stockholm, Sued.  

Baker, G. (2006) Revising The Concept of Representation. Parliamentary Affairs 59 (1) 155.

Burrell, G. (2005) Sociology Paradigm and Organizational Analysis. England: Ashgate Publishing Limited.

Calhaun, C. (2007) Classical Sociological Theory. London: Blackwell Publishing.

Cox, F.D, Orsborn C.R. And Siks T.D. (2014) Religion, Peacbuilding, And Social Cohesion in Conflict-Affected Countries. US: University of Denver.

Gong, L. (2007) Ethnic Identity and Self-Esteem. International Journal of Intercultural Relations Vol, 31.

Hobbes, T. (2002) Leviathan. Perterborogh: Broadview Press.

Jacobson, J. (1998) Islam in Transition. London: Routeledge.

Knutsen, C.H. (2014) Income Growth and Revolution. Norway: University of Oslo.

Michael, D. & McDonald and Ian Budge (2006) Election, Parties, Democracy. New York: Oxford University Press.

Morris, C. (2012) Parliamentary Election, Representation and Law. UK: Hart Publishing Ltd.

Parsons, T. (1961) An Outline on the Social System. New York: Simon & Schuster, The Free Press.

Pitkin, H.F. (1967) The Concept of Representation, Berkeley: University of California Press.