بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه اصفهان

2 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/ipsa.2021.423

چکیده

در اندیشه نظریه‌پردازان سیاسی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی بعنوان مهمترین رکن سرمایه-اجتماعی و میزان مداراگری بعنوان پرورش‌دهنده ارزش‌های دموکراتیک از منظر ویژگی‌‌های فردی و ارتباطات اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته‌اند. از آنجا که نوع نگرش افراد از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عرصه سیاسی-اجتماعی است و از آنجا که مدارای‌اجتماعی در جامعه دارای پیامدهایی از جمله، احترام به عقاید دیگران، آزادی و افزایش اعتماد در روابط اجتماعی و همگرایی و وحدت ملی است به نظر می‌رسد داشتن نگاهی آسیب شناسانه در خصوص احساس عدم صداقت و اطمینان و کاهش بی‌اعتمادی عاملی در جهت تقویت سرمایه‌اجتماعی مطلوب و معقول، مفید و موثر خواهد بود. در این پژوهش اعتماد در سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و رابطه آن با مدارای‌اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات‌عالی ساکن در خوابگاه دانشگاه‌تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه‌گیری به‌روش تصادفی در دسترس انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد اعتماداجتماعی (صفاری‌نیا و شریف1389) و پرسشنامه مدارای‌اجتماعی (زالی‌زاده و همکاران 1394) و روایی آن توسط متحصصان و اساتید دانشگاه مورد تایید بوده و با سطح پایایی (آلفای کرونباخ) به ترتیب 72/0 و 70/0 بدست آمد استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش همبستگی پیرسون از نرم‌افزار SPSS19 استفاده شد. یافته‌ها نشان می دهد 1) بین رفتار مبتنی بر اعتماداجتماعی با میزان مدارای‌اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد، 2) بین تمایلات همکاری‌جویانه با میزان مدارای‌اجتماعی دانشجویان نیز رابطه مستقیم و معنادرای وجود دارد و 3) بین صراحت و صداقت و بُعد اطمینان و میزان مدارای اجتماعی دانشجویان پاسخ‌ دهنده رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Social Trust and its Relation with Social and National Tolerance among Graduate Students in Iran

نویسندگان [English]

  • Seidali Mortazavi Emami Zavareh 1
  • Amir- Mohammad Haji-Usefi 2

1 Graduate of Isfahan U

2 Associate Professor of Political Science and International Relations at Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Social trust is one of the most important requirements for achieving civic culture and establishing sustainable democracy. This article seeks to investigate the relationship between social trust on the one hand and social tolerance on the other among the Iranian graduate students. To do this, we use questionnaire among the students who lived in the dormitory of Tehran University in 2018 academic year. The population questioned were 86 students who were selected from among 110 students based on Morgan sampling table. To analyze the data, we used SPSS19 in order to calculate the correlation coefficient between different variables. According to our findings there is a meaningful correlation between students` social trust and their social toleration (p> 0/05). There exists, too, a meaningful correlation between cooperative inclinations of students with their social tolerance (p> 0/01). Further, we could not find a meaningful correlation among students` outspokenness, honesty, and trustworthiness on the one hand and their social tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Tolerance
  • social trust
  • Graduate Students
  • Social Development
  • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 دی 1399