مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2020.413

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


2. تحلیل میزان احساس خوشبختی و توسعه‌یافتگی در ایران

صفحه 37-67

10.22034/ipsa.2021.426

محمد سمیعی


3. فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360

صفحه 69-114

10.22034/ipsa.2020.414

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مجتبی یزدی زاده


4. الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران

صفحه 115-135

10.22034/ipsa.2021.425

علی اکبر علیخانی


5. آسیب شناسی نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی

صفحه 137-163

10.22034/ipsa.2020.415

عظیم کریمی؛ علیرضا سلطانی


6. بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران)

صفحه 165-190

10.22034/ipsa.2021.423

سید علی مرتضوی امامی زواره؛ امیر محمد حاجی یوسفی


7. بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز

صفحه 191-220

10.22034/ipsa.2021.424

مختار نوری