بررسی منابع درسی تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران (1و2)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله منابع درسی تاریخ تحوّلات سیاسی- اجتماعی ایران (منابع اصلی و کمکی) مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی این مقاله این است: آیا منبع (یا منابعی) در زبان فارسی وجود دارد که بتواند مطالب درسهای تحوّلات سیاسی- اجتماعی ایران (1و2 به صورت جداگانه) را پوشش دهد. منبع استاندارد و مورد قبول باید از شرایط زیر برخوردار باشد: به صورت کتابی انتشار یافته و قابل دسترس باشد؛ 2. حداقل سرفصلهای مصوّب درس را پوشش دهد؛ حتّی الامکان دارای پشتوانه ای نظری باشد؛ بیانی واقع‌گرایانه و فارغ از گرایش از حوادث داشته باشد؛ و... بنابراین سوال در مورد هر کدام از این موارد پرسش‌های فرعی این پژوهش را تشکیل می دهند.
از آنجایی که منابع گسترده‌ای (بویژه منابع فرعی) برای این درس وجود دارد، معیار انتخاب آنها منابعی است که مورد استفاده اساتید تاریخ تحوّلات در حال حاضر قرار می گیرند. به دلیل اینکه این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی صورت می گیرد، از بیان فرضیه احتراز می شود.

کلیدواژه‌ها