مقاله پژوهشی
تلاش ناکام تحمیل بینش فلسفی به روش علمی در قرن بیستم
1. تلاش ناکام تحمیل بینش فلسفی به روش علمی در قرن بیستم
دوره سوم، شماره 3 ، تابستان 1387

چکیده
  روش تجربه‌گرا که به‌صورت پراکنده و نابسامان توسط برخی اندیشمندان پیشین ارائه شده بود، بالاخره از سده شانزدهم به بعد در پژوهش پدیده‌های طبیعی به‌کار بسته شد و به علت کامیابی‌های شگفت‌انگیز خود به‌سرعت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
2. "کاربردی سازی علوم سیاسی بر اساس نیازهای عینی بازار اشتغال در ایران"
دوره سوم، شماره 3 ، تابستان 1387

چکیده
  بر اساس تجارب نظام آموزشی و پژوهشی ایران در سنوات گذشته ، کاربردی سازی رشته های علوم انسانی ، از جمله عناصر توسعه علمی کشور محسوب می شود . حجم کمی دانشجویان رشته علوم سیاسی با توجه به وضعیت اشتغال در ایران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تجزیه و تحلیل واحد درسیِ «مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام»
             (یکی از درس های اصلیِ دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران)
3. تجزیه و تحلیل واحد درسیِ «مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام» (یکی از درس های اصلیِ دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران)
دوره سوم، شماره 3 ، تابستان 1387

چکیده
  درس « مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام » به ارزش 2 واحد ،جزء دروس اصلی در مجموعه واحد های دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران می باشد. محورهای اصلی این درس، بر اساس سر فصل مصوب ِ سیصد و بیست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
درس جنبش های اسلامی معاصر: بررسی کاستی های محتوایی و ضرورت های بازنگری
4. درس جنبش های اسلامی معاصر: بررسی کاستی های محتوایی و ضرورت های بازنگری
دوره سوم، شماره 3 ، تابستان 1387

چکیده
  درس جنبش های اسلامی معاصر به ارزش 2واحد، از جمله عنوان هایی است که به انضمام هفت عنوان درسی دیگر در زمره درس های اسلامی تعیین و پس از تأیید شورای انقلاب فرهنگی در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی رشته علوم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آسیب‌شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی؛
(کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا، منابع، شیوه‌های آموزش)
5. آسیب‌شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی؛ (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا، منابع، شیوه‌های آموزش)
دوره سوم، شماره 3 ، تابستان 1387

چکیده
  سرمایه گذاری برای تربیت و تامین نیروی انسانی از جمله مسائلی است که همواره ذهن مدیران جوامع را مشغول نموده است به گونه ای که به امر آموزش و پژوهش به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته و آن را با ارزش ترین سرمایه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی منابع درسی تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران (1و2)
6. بررسی منابع درسی تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران (1و2)
دوره سوم، شماره 3 ، تابستان 1387

چکیده
  در این مقاله منابع درسی تاریخ تحوّلات سیاسی- اجتماعی ایران (منابع اصلی و کمکی) مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی این مقاله این است: آیا منبع (یا منابعی) در زبان فارسی وجود دارد که بتواند مطالب درسهای تحوّلات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش زبان‌آموزی با رویکرد کل‌نگری و موضوع‌محور
برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
7. نقش زبان‌آموزی با رویکرد کل‌نگری و موضوع‌محور برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
دوره سوم، شماره 3 ، تابستان 1387

چکیده
  روش‌های آموزش زبان در قرن حاضر به دلیل تغییرات چشمگیر در حوزه‌های علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌گونة ناباورانه‌ای تغییر کرده اما در بیشتر مراکز آموزشی کشور و حتی در بسیاری از دانشگاه‌ها هنوز از ...  بیشتر