"آزادی" در روایتی پارادایمی

نویسنده

چکیده

سیر اندیشه سیاسی به صورت‌های گوناگون و با به کارگیری شیوه‌های تحلیلی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط، شناخت مفاهیمی چون "آزادی" و "عدالت" در سیر تاریخی اندیشه سیاسی از اهمیت به سزائی برخوردار بوده است. هر یک از رهیافت‌های تحلیلی به فهمی از این مفاهیم دست یافته‌اند و سیر تحول آنها را توضیح داده‌اند. در این نوشتار از رهیافتی پارادایمی برای توضیح مفهوم "آزادی" و سیر تحول آن بهره گرفته شده است تا به فهم بهتری از آن یاری رساند

کلیدواژه‌ها