نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی دانشجویان و چگونگی تأثیر عواملی چون دینداری، عام‌گرایی، مشارکت در انجمن‌های دولتی، میزان ارزش‌های مادی و غیرمادی، میزان استفاده از رسانه‌ها و دینداری بر اعتماد سیاسی دانشجویان بوده است. در همین راستا یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد 37 درصد دانشجویان دارای اعتماد سیاسی بوده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد متغیرهای دینداری، ارزش‌های مادی و فرامادی، استفاده از رسانه‌ها و دینداری، رابطه معنی‌داری با اعتماد سیاسی دانشجویان داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها