عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی: پیمایشی میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی دانشجویان و چگونگی تأثیر عواملی چون دینداری، عام‌گرایی، مشارکت در انجمن‌های دولتی، میزان ارزش‌های مادی و غیرمادی، میزان استفاده از رسانه‌ها و دینداری بر اعتماد سیاسی دانشجویان بوده است. در همین راستا یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد 37 درصد دانشجویان دارای اعتماد سیاسی بوده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد متغیرهای دینداری، ارزش‌های مادی و فرامادی، استفاده از رسانه‌ها و دینداری، رابطه معنی‌داری با اعتماد سیاسی دانشجویان داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing Political Trust: A Survey among Students of Sharif University of Technology

چکیده [English]

Formation of students political trust in the government is affected by various individual and social factors. The purpose of the present article is to study the factors influencing students political trust and how factors such as piety, universalism, participating in governmental institutions, material and spiritual values, the rate of use of media and religiosity affect it. Students political trust in the government has been assessed by indices such as trust in political actors, political institutions and political systems. Results indicated that 37% of students have political trust in the government. Further, results showed that religiosity, material values and use of foreign Media played a significant role in students political trust in the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • political trust
  • universalism
  • material and spiritual values
  • religiosity