ابعاد بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها؛ مطالعه موردی: تحلیل قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران (1388-1358)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بین‌المللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولت‌هاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پُرلایه است که لایه‌های گوناگون آن را می‌توان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سوی دیگر جست‌وجو کرد. این نوشتار رابطة بین حاکمیت دولت‌ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را از زاویه تأثیر بر حاکمیت دولت، تجزیه و تحلیل محتوایی می‌کند.
در این مقاله محتوای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته از زاویه حاکمیت دولت، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی و تحلیل رابطة حاکمیت دولت و پدیدة حقوق بشر، دسته‌بندی قطعنامه‌های صادره علیه ایران و بررسی آنها از زاویه حاکمیت ملی ایران پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها