ارتباط جنگ و آنارشی؛ نقد دووجهی آنارشی ـ سلسله‌مراتب بر مبنای شاهنامه(1)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه جنگ و آنارشی است. بدین منظور، ابتدا مناظره بین متفکران روابط بین‌الملل در این رابطه نشان داده می‌شود. دوم، نگاه «هابزی»ِ حاکم بر اندیشة روابط بین‌الملل، تصنع قرارداد، دووجهی سلسله‌مراتب ـ آنارشی و وضعیت ـ ساختار آنارشیک بر مبنای اندیشه فردوسی به چالش کشیده می‌شود. سوم، با بررسی مفهوم جنگ در شاهنامه و نمونه‌های آن نشان داده می‌شود که پیش از هر چیز نیت کارگزاران جنگ در آغاز آن اثرگذار است. چهارم، با تمرکز بر رویکرد کارگزارمحور فردوسی و تأکید وی بر مفهوم «خرد» تلاش می‌شود راهکاری برای تحدید جنگ ارائه شود. در پایان، با جمع‌بندی مطالب به احتمال و قابلیت کاربرد دیدگاه فردوسی در روابط بین‌الملل معاصر اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anarchy -War Relationship? A Dichotomous Criticism of Anarchy/Hierarchy based on Shahnameh

چکیده [English]

The aim of this article is to analyze anarchy-war relationship. In this regard, first, the debate among scholars of International Relations over the relationship is presented. Second, Hobbesian view in IR thought, creation of contract, hierarchy/ anarchy dichotomy and anarchic situation/ structure are challenged based on Ferdowsian thought. Third, studying the concept of war in Shahnameh and its examples, we would argue that, before anything, intentions of agents give rise to the outbreak of wars. Fourth, focusing on agency-oriented view of Ferdowsi, and his emphasis on applying reason, a solution for constraining wars is proposed. Lastly, summing up the materials, the possibility and the applicability of Ferdowsi’s view in contemporary international relations is assessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anarchic situation/ structure
  • hierarchy/ anarchy
  • structure/ agency
  • War
  • reason