مقاله پژوهشی
تأثیر توان هسته‌ای ایران بر توازن قدرت، 
روابط و امنیت منطقه‌ای
تأثیر توان هسته‌ای ایران بر توازن قدرت، روابط و امنیت منطقه‌ای
دوره دوم، شماره 2 ، خرداد 1386

چکیده
  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با کسب تجربه‌های عینی و ملموس از جنگ ایران و عراق و تحولات مربوط به آن - ازجمله سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های دو ابرقدرت امریکا و شوروی و کشورهای غربی در قبال جنگ و شناخت اهمیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از
پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی
دوره دوم، شماره 2 ، خرداد 1386

چکیده
  مشارکت سیاسی جوانان به‌عنوان بزرگترین گروه جمعیتی کشور یکی از مهمترین مؤلفه‌های رفتار سیاسی شهروندان، چه از منظر پژوهشگران رفتار سیاسی و چه از حیث مدیریت سیاسی جامعة درحال تحول ایران، محسوب می شود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی هسته‌ای دوران ریاست جمهوری
محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد
(تا پایان قطعنامة 1747 شورای امنیت)
بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی هسته‌ای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد (تا پایان قطعنامة 1747 شورای امنیت)
دوره دوم، شماره 2 ، خرداد 1386

چکیده
  هدف از این نوشتار بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در قالب دیپلماسی دور اوّل و محمود احمدی نژاد در قالب دیپلماسی دور دوم است. با توجه به اینکه دور دوم دیپلماسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرجام دموکراسی‌های تحمیلی
فرجام دموکراسی‌های تحمیلی
دوره دوم، شماره 2 ، خرداد 1386

چکیده
  ایدة اصلی مقاله حاضر این است که سرنوشت دموکراسی‌های تحمیلی درنهایت به شرایط داخلی و نه شرایط خارجی وابسته است. دموکراسی‌ها تنها زمانی ثبات می‌یابند که در کشور مربوطه منابع قدرت از لحاظ اقتصادی، فکری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
درآمدی بر تبیین فرهنگی سیاست
(نگاهی به رهیافت فرهنگ سیاسی در علم سیاست)
درآمدی بر تبیین فرهنگی سیاست (نگاهی به رهیافت فرهنگ سیاسی در علم سیاست)
دوره دوم، شماره 2 ، خرداد 1386

چکیده
  به‌طورکلی، فرهنگ سیاسی یعنی همة جنبه‌های ذهنی و بینا‌ذهنی نظام معنایی مرتبط با سیاست که دارای وجه شناختی (تعیین، تعریف و تشریح) و هنجاری (توجیه یا تقبیح) است. بنابراین فرهنگ سیاسی معانی مشترک ساخته و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین ساختارگرای سیاسی - اقتصادی از فساد اقتصادی در ایران (دوره پهلوی دوم 57-1342)
تبیین ساختارگرای سیاسی - اقتصادی از فساد اقتصادی در ایران (دوره پهلوی دوم 57-1342)
دوره دوم، شماره 2 ، خرداد 1386

چکیده
  فساد، نوعی سرطان است که وارد بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه می شود و اختلال شدید در کارکردها به وجود می آورد. فساد یکی از چالش های مهم دنیای مدرن است و در نظام های سیاسی دموکراتیک ، نیمه دموکراتیک ...  بیشتر