وبا و پزشکینه‌سازی: عوامل گذار به دولت مدرنِ مداخله‌جو در دوره قاجار
1. وبا و پزشکینه‌سازی: عوامل گذار به دولت مدرنِ مداخله‌جو در دوره قاجار

مصطفی انصافی؛ شجاع احمدوند

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 7-42

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.430

چکیده
  از دوره ساسانیان تا اواسط دوره قاجار با چهره‌ای از دولت در ایران مواجه‌ایم که نه تنها در قبال مردم احساس مسئولیت ندارد، بلکه این اتباع هستند که باید تحت هر شرایطی از دولت تبعیت نمایند. هدف مقاله حاضر ...  بیشتر
نسبت آرمان و واقعیت در اندیشة سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دورة ساسانی
2. نسبت آرمان و واقعیت در اندیشة سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دورة ساسانی

محسن سلگی؛ شجاع احمدوند

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، ، صفحه 7-32

چکیده
  این مقاله بر آن‌ است تا نسبت میان «آرمان» و «واقعیت» را در اندیشة زرتشت، مانی و مزدک مورد واکاوی قرار دهد. اندیشه ‌های زرتشت مبنای شکل‌گیری دولت ساسانی و حرکت تأسیسی اردشیر بابکان بود. مانی ...  بیشتر
رویکردی نظری به مفهوم بنیادگرایی
(با تأکید بر بنیادگرایی یهودی)
3. رویکردی نظری به مفهوم بنیادگرایی (با تأکید بر بنیادگرایی یهودی)

شجاع احمدوند

دوره اول، شماره 2 ، بهار 1385

چکیده
  بنیادگرایی در سال‌های اخیر به دلیل گسترش در بخش‌هایی از جهان چون خاورمیانه، افزایش نقش آن در منازعه اعراب ـ اسراییل، افزایش نقش سیاسی اسلام در تعدادی از جمهوری‌های شوروی سابق، رسوایی‌های اخیر بنیادگرایان ...  بیشتر