منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)
1. منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)

ابوالفضل دلاوری؛ الهام قاسمی میمندی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 111-146

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.395

چکیده
  با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، بنیان‌گذاران نظام جدید عرصه‌ی فرهنگ را مورد توجه ویژه قرار دادند؛ زیرا فرهنگ به عنوان عرصه قدرت نمادین، باید به گونه‌ای بازسازی می‌شد که شرایط جدید را منعکس کند. ...  بیشتر
نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران
2. نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران

مرتضی مردیها

دوره 13، شماره 2 ، بهار 1397، ، صفحه 87-115

چکیده
  ظهور دولت سازندگی و برنامه تعدیل و توسعه اقتصادی لیبرالی و نیز تحول کالبدی فضای شهری نقطه چرخشی در تاریخ اخیر ایران بود. از سال 1368 به بعد، رشد سخت افزارهای اقتصادی جایگزین رکود دهه شصت شد. زیرساختهای اقتصادی ...  بیشتر