بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شاهنامه، حاصل تلاش فردوسی در دورانی پرآشوب است. فروپاشی نظم سیاسی و ناامنی های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن، آشکارترین جنبه زندگی اجتماعی آن دوران به شمار می آید. سرودن شاهنامه را باید تلاشی آگاهانه در راستای حفظ هویت ایرانی و کوشش در جهت استقرار امنیت اجتماعی،  ثبات سیاسی و برقراری حکومت خردمندانه دانست. شاهنامه با شکل گیری حکومت آغاز می شود، با نقش حاکم در پیدایش مشاغل و تقسیم کاراجتماعی ادامه می یابد. سراسر شاهنامه بازگویی اقدامات و سرنوشت ادشاهان و نخبگان است براین اساس، این نوشتار با روش توصیفی تنها به ویژگی های حکمرانی و سیاست در شاهنامه عنایت دارد. به عبارت دیگر تلاش می شود برای این پرسش ها، پاسخ های مناسب ارائه شود: شاهنامه از کدام منظر به سیاست و حکومت می نگرد، اقتدار سیاسی برچه پایه هایی استواراست و انواع حکومت چگونه تقسیم بندی شده اند؟ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is Politics and Who is the Ruler in Shahnameh

نویسنده [English]

  • Morteza Menshadi
چکیده [English]

Shahnameh is the work of Ferdowsi in a tumultuous period. The collapse of political order and the resulting political and social insecurities is counted as the most conspicuous aspect of social life in that period. Composing Shahnameh shall be considered as a conscious effort in line with maintenance of Iranian identity and an attempt to establish social security, political stability and establishment of wise ruling. Shahnameh begins with formation of the rule and goes on with the role of the ruler in the emergence of jobs and division of social work. Throughout the Shahnameh, there is a retelling of actions and fates of kings and the elite, based on which the present paper studies only the features of ruling and politics in Shahnameh by a descriptive method. In other words, there is an attempt to give appropriate answers to these questions: by what perspective does Shahnameh look at politics and government, on what basis is political authority based and how are different kinds of government categorized?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • political theory
  • Politics
  • government
  • governance
  • ruling
  • Authority