ادب و قدرت: مطالعه نشانگرهای تقویت/ تعدیل در زبان سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای تخصصی زبان¬شناسی همگانی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از راهبردهای ادب در سخنرانی­های سیاسی کاربرد نشانگرهای تقویت/ تعدیل است.  تأثیر عامل قدرت در نظریه­های زبان­شناسی ادب همواره مورد تأکید بوده است، اما شیوه­ی این تأثیر در همه­ی بافت­ها یکسان و الزاماً مطابق با پیش­بینی نظریه­ها نیست.­ تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی کاربرد نشانگرهای تقویت/ تعدیل را در ارتباط با ادب، قدرت سیاسی و وجهه در ده کنفرانس مطبوعاتی سیاسی داخلی رؤسای دو قوه رئیس قوه مجریه (دوره دهم) و رئیس قوه مقننه (دور هشتم) در سال­های 1388 و 1389 مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. در بافت مورد بررسی راهبردهای ادب مثبت و منفی در راستای حفظ وجهه گوینده و مخاطب مستقیم یا مخاطب هدف و مهم­تر از آن کنش تهدید وجهه مثبت و منفی (در برابر جناح مخالف و مخاطب خارجی) مشاهده شد. عامل قدرت نیز در تعامل با عواملی چون نوع سوال، مخاطب و هم­چنین سبک گفتار شخصی بروز پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

·         استاجی، اعظم و حامدی شیروان، زهرا (1389)،«بررسی تأثیر دو مؤلفه نحوی وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی». نشریه علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. تابستان 1389، شماره 19.

·         استیون لوکس (1375) ،"قدرت، نگرشی رادیکالی "ترجمه عماد افروغ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول.

·         پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ایران:www.parliran.ir      

·         پایگاه اطلاع­رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران:  www.president.ir

·         جلیلی­فر، علیرضا و علوی، مریم (1390)،«قدرت سیاسی در کارکرد زبان: بررسی استفاده از عبارات احتیاط­آمیز در مصاحبه­های سیاسی». مجله آموزش مهارت­های زبان. شماره 3.

·         ذاکری، طاهره (1385)، «مطالعه تفاوت­های نوشتاری در آثار نویسندگان معاصر ایرانی با توجه به متغیر جنسیت». پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور. تهران.

·         سایت خبرگزاری فارس: www.Farsnews.com

·         غیاثیان و همکاران(1392)، «نشانگرهای تعدیل در کنفرانس­های مطبوعاتی سیاسی رئیس جمهور»، جستارهای زبانی، زمستان 1392.

·         غیاثیان،مریم سادات(1388)،"بازتاب نگرش فرهنگی غرب نسبت به ایران در ساخت های زبانی نشریات انگلیسی زبان" فصلنامه تحقیقات فرهنگی،دوره دوم، شماره 1.

·         یارمحمدی، لطف­الله؛ خسروی نیک، مجید (1380)،«شیوه­ای در تحلیل گفتمان و بررسی دیدگاه­های فکری- اجتماعی». نشریه علوم اجتماعی نامه فرهنگ. شماره 42.

 

·   Alavi- Nia, Jalilifar, A. (2013)," We believe the Iranian nation The manifestation of power in Iranian televised presidential debates"' language & communication-33.

·   Berlin, L. (2008),"I Think, Therefore … Commitment in Political Testimony", Journal of Language and Social Psychology. V. 27, N. 4, Sage Publications.

·   Bhatia Aditi. (2006), "Critical Discourse Analysis of Political Press Confrences". Macquarie University, Australia. Discourse of Sociaty.

·   can:

·   Bloor, M & Bloor, T. (2007)," The practice of critical discourse analysis". London. Hodder Arnold.

·   Bousfield,D. (2008),” Impoliteness in Interaction “, John Benjamin, Amsterdam.

·   Brown & Levinson, (1987)," Politeness: Some Universals in Language Usage". Cambridge University Press, Cambridge.

·   Chilton. (2004),” Analysing Political Discourse: Theory and Practice”, Routledge. London.

·   Coates, J. (1987), "Epistemic modality and spoken discourse". Transactions of the philological society 85.

·   Fairclough, N. (1995), "Critical Discourse Analysis", New York: Longman.

·   Fraser, B. (2009), " Hedging in political discourse", In papers from the 2d International conference on PD Warsaw, Poland (edited by piotrcap).

·   Fraser, B.  (2010), " Pragmatic competence:The case of Hedging” Edited by Gunther Kaltenbock,Wiltrud Mihatsch and Stefan Scheider:Emerald.

·   Harris,S.(2001) ,“Being politically impoliteness: extending politeness theory to adversarial political discourse”,Discourse&Society,vol.12

·   Hyland, K. (1996), "Writing without conviction? Hedging in science research article". Applied linguistics 17(4): 433- 454.

·   Hyland, k. (1998), "Boosting, Hedging and Negotiation of Academic Knowledge", Text, 18(3), pp.349-382

·   Gardia-Paster, MD.( 2008), "Political campaign debates as zero-sum games: impoliteness and power in candidates's exchange", In: Bousfeild, D Locher, M.A (Eds), Impoliteness in language, Berlin/Newyork (100-128).

·   Mayers, G. (1989), "The pragmatics of politeness inscientific and H.Schroder (eds)- articles". Applied linguistics 10 (1): 1-35.

·   Orwell, G. (1946)," Politics and the English languade", In inside the whale and other essays (pp. 143-157). Berlin: Mouton de Gruyter.

·   Richardson, John. (2007), "Analyzing Newspapers: An Appoach from Critical Discourse Analysis” NewYork: Parave Publishing.

·   Van Dijk. (2006), "Politics, Ideology, and Discourse". Elsevier Encyclopedia of language and linguistics, vol. On political and language (Ruth Wodak  ed); pp. 228- 740.