کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
دوستی در روابط بین الملل و نگاهی بومی به آن: درس هایی از سعدی

دوره 13، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 117-156

حمیرا مشیرزاده؛ فریبا علی کرمی