بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی

چکیده

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دکتر علی شریعتی «ایدئولوژیک کردن دین» است که نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و به‌حرکت درآوردن توده‌های ایران داشت. این اندیشه ایدئولوژیک در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی نیز آبشخور روشنفکران دینی بود و بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی از این اندیشه ایدئولوژیک و جهان‌بینی ارزشی حمایت می‌کردند. در این مقاله سعی بر آن است نتایج مترتب بر ایدئولوژیک کردن دین و عوارض و پیامدهای آن و همچنین مواضع مخالفان این ایده، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و با نگاهی تحلیلی و انتقادی این فرضیه مورد آزمون واقع شود که اندیشه ایدئولوژیک کردن دین نه‌تنها موجب حاکمیت دگماتیسم و فناتیسم نمی‌شود، بلکه ـ برعکس ـ موجب پویایی، تکامل فکری و عمل هدفمند (پراکسیس) می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Examination of Ideologization of Religion from Ali Shariati’s Perspective

چکیده [English]

Ideologization of religion represents one of the important achievements of Ali Shariti, which played a crucial part in the advent of the Islamic Revolution and mobilizing the Iranian masses. This ideological thinking was embraced by religious intellectuals in the first decade after the Islamic Revolution and most of political parties and groups supported such ideological thinking and value-oriented worldview. This paper attempts to examine the effects of such ideologization of religion and its repercussions and side-effects as well as the positions taken by those who object to such an idea. Through an analytical and critical lens, this hypothesis is tested that the idea of ideologization of religion not only does not lead to the domination of dogmatism and fanaticism, but conversely it will cause dynamism, thought perfection and purposeful conduct (praxis).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali Shariati
  • Ideologization of Religion
  • Ideology
  • Praxis.  
  • religious intellectualism