ویژگی‌های معرفت‌شناختی اندیشه در پیشامدرن، مدرن و پسامدرن

چکیده

روی‌هم‌رفته‌، می‌توان تاریخ اندیشه در مغرب‌زمین را به سه دوره بسیار بزرگ تقسیم کرد. شاید به‌شایع بتوان از سه پارادایم ماقبل مدرن، مدرن و پسامدرن نام برد. به‌نظر می‌رسد سرشت رادیکال و شالوده‌شکن اندیشه پسامدرن در مقایسه با اندیشه‌های دو دوره پیشین نمایان می‌شود. لذا نگارنده با بهره‌گیری از مبانی نقادی‌شناختی پسامدرن بر آن است تا ویژگی‌های متفاوت هر دوره را نسبت به دوره بعدی مورد بررسی قرار دهد. طبق چنین مدعایی این فرضیه به آزمون گذاشته می‌شود که سیر اندیشه دربرگیرنده پنج بخش اصلی است که عبارتند از؛ معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و فرجام‌شناسی. در نتیجه می‌توان با درآمیختن سه دوران طولی یا تاریخی با پنج بخش اندیشه و مقایسه‌ای که در این نوشتار صورت گرفته به ژرفای سرشت ناهمسانی و علت آن در ادوار سه‌گانه پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological Traits of Thinking in Pre-modern, Modern and Postmodern Eras

چکیده [English]

Generally speaking, the history of thinking in the West can be divided into three grand eras including the pre-modern, modern and postmodern paradigms. The radical and deconstructive character of the postmodern thinking becomes apparent in comparison to the other two aforementioned periods. Hence, using the critical postmodern cognitive foundations, the author seeks to explore different traits of every period as compared to the following ages. On this basis, this hypothesis is tested that the trend of thinking entails five main elements including epistemology, ontology, anthropology, sociology and teleology. Consequently, it is possible to explore the heterogeneous nature of the three periods and its causes by mixing three linear or historical periods with five elements of thinking and the comparison made in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Epistemology
  • Modernity
  • ontology
  • Postmodern Age
  • Pre-modern Era
  • Teleology