آرامش قبل از طوفان : فشارهای انقلابی و حکمروایی جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی‌سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب‌های بزرگ اجتماعی به صفر رسیده است امروزه شرایط حاکم در نظام بین المللی به گونه ای است که شبکه به هم پیوسته‌ای از منافع متقابل اقتصادی ، کشور‌ها را به یکدیگر سخت مرتبط ساخته است و چه تأثیر شگرفی را روندهای دمکراسی سازی بر روی حل و فصل نارضایتی های عمومی داشته‌اند. به طور قطع آن دسته عواملی که وقوع انقلاب های ملی را نا ممکن می‌سازند از جمله علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جهانی ممکن است به نوبه خود به پدیده‌ای تحت عنوان بحران انقلاب جهانی در دهه‌های متقدم منجر شود. در فقدان حکمروایی جهانی، نهادهای سیاسی فرامرزی آفریننده زمینه سیاسی مشخصی برای وقوع حرکت های انقلابی هستند. این نهادها موظف به اجرای سیاست های موافق برای تقویت سرمایه جهانی می‌باشند، در حالیکه برای تأمین این هدف علی‌الاصول غیر پاسخگو باقی می‌مانند و در نتیجه زمینه‌های نارضایتی و بحران را در قسمتهای مختلف دنیا ایجاد می‌کنند. می‌توان گفت فقدان مشروعیت دمکراتیک دردرون ملت ـ کشورها وجود دارد. آمیزه ای از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کاملاً نظام جهانی را در طولانی مدت آمادة ابتلای به بحرانهای گوناگون خواهد ساخت. احتمال وقوع بحران عمیق اقتصادی آینده ، به همراه احتمال آمیختگی آن با چالشهای فرهنگی عصر ما ، باز آفریننده بسیاری از حرکتهایی هستند که قبل از آن روح ملت ـ کشورها را در قالب نهضتهای انقلابی به تسخیر خود در آورده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

آرامش قبل از طوفان : فشارهای انقلابی و حکمروایی جهانی

چکیده [English]

آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی‌سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب‌های بزرگ اجتماعی به صفر رسیده است امروزه شرایط حاکم در نظام بین المللی به گونه ای است که شبکه به هم پیوسته‌ای از منافع متقابل اقتصادی ، کشور‌ها را به یکدیگر سخت مرتبط ساخته است و چه تأثیر شگرفی را روندهای دمکراسی سازی بر روی حل و فصل نارضایتی های عمومی داشته‌اند. به طور قطع آن دسته عواملی که وقوع انقلاب های ملی را نا ممکن می‌سازند از جمله علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جهانی ممکن است به نوبه خود به پدیده‌ای تحت عنوان بحران انقلاب جهانی در دهه‌های متقدم منجر شود. در فقدان حکمروایی جهانی، نهادهای سیاسی فرامرزی آفریننده زمینه سیاسی مشخصی برای وقوع حرکت های انقلابی هستند. این نهادها موظف به اجرای سیاست های موافق برای تقویت سرمایه جهانی می‌باشند، در حالیکه برای تأمین این هدف علی‌الاصول غیر پاسخگو باقی می‌مانند و در نتیجه زمینه‌های نارضایتی و بحران را در قسمتهای مختلف دنیا ایجاد می‌کنند. می‌توان گفت فقدان مشروعیت دمکراتیک دردرون ملت ـ کشورها وجود دارد. آمیزه ای از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کاملاً نظام جهانی را در طولانی مدت آمادة ابتلای به بحرانهای گوناگون خواهد ساخت. احتمال وقوع بحران عمیق اقتصادی آینده ، به همراه احتمال آمیختگی آن با چالشهای فرهنگی عصر ما ، باز آفریننده بسیاری از حرکتهایی هستند که قبل از آن روح ملت ـ کشورها را در قالب نهضتهای انقلابی به تسخیر خود در آورده بود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • انقلاب
  • نظام بین الملل
  • دمکراسی‌سازی
  • بحران انقلاب جهانی
  • نهضت‌های انقلابی
  • بحران مشروعیت