ابعاد بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها؛ مطالعه موردی: تحلیل قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران (1388-1358)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بین‌المللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولت‌هاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پُرلایه است که لایه‌های گوناگون آن را می‌توان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سوی دیگر جست‌وجو کرد. این نوشتار رابطة بین حاکمیت دولت‌ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را از زاویه تأثیر بر حاکمیت دولت، تجزیه و تحلیل محتوایی می‌کند.
در این مقاله محتوای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته از زاویه حاکمیت دولت، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی و تحلیل رابطة حاکمیت دولت و پدیدة حقوق بشر، دسته‌بندی قطعنامه‌های صادره علیه ایران و بررسی آنها از زاویه حاکمیت ملی ایران پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Aspects of Human Rights and the Sovereignty of States: Case Study; Analysis of the U.N Resolutions concerning Human Rights in Iran(1358-1388)

چکیده [English]

One of the topics gaining an ever increasing significance in the current political and international developments is human rights and its consequences for the sovereignty of states. Human rights is a multi dimensional and manifold issue the various aspects of which can be investigated in the cultural, civilizational, and religious aspects on the one hand, and legal, sovereignty ,and security fields on the other hand. The present article studies the relation between the sovereignty of states and human rights analyzing the human rights resolutions against Iran in terms of their influence on the sovereignty of states. In this article, the contents of the U.N resolutions against Iran in the past three decades are analyzed as far as the sovereignty of state is concerned. We would also survey the relation between the sovereignty of states and human rights, as well as classification of the resolutions issued against Iran studying them in terms of the national sovereignty of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights. sovereignty. system of human rights of the U.N
  • human rights of the Islamic Republic of Iran