فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی
1. فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی

وحید بهرامی عین القاضی؛ روح اله اسلامی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1396، ، صفحه 45-72

چکیده
  مسأله جانشینی و ولیعهدی شاهان در شاهنامه فردوسی، یکی از مشکلات اساسی در ساختار سیاسی آن دولت به شمار می‌رفت که در مقاطعی دولت و کشور را با بحران و جنگ داخلی مواجه می‌ساخت. پادشاهان و بزرگان کشور، ...  بیشتر
پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه
2. پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه

روح اله اسلامی؛ وحید بهرامی بهرامی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 7-40

چکیده
  فره ایزدی در اندیشه سیاسی ایرانشهری پدیداری کارکردی دارد به گونه ای که یکی از مولفه های تداومی به حساب می­آید. ثبات، بقا و دوام دولت شهریاری، حکومت، عدالت، امنیت همه بستگی به این نیرو دارد. اندیشمندان ...  بیشتر
مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسی
3. مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسی

وحید سینایی؛ محمد خطیبی قوژدی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 75-100

چکیده
  فردوسی شاهنامه را با هدف احیای هویت ایرانی و ارائه‌ی سامان سیاسی بدیلی سرود که یادآور مجد و عظمت از دست رفته ی ایران باشد. از این رو لایه‌ی درونی یا هسته‌ی مرکزی شاهنامه، که در نهانگاه، کلیت و جامعیت ...  بیشتر
بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه
4. بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه

مرتضی منشادی

دوره هفتم، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 115-146

چکیده
  شاهنامه، حاصل تلاش فردوسی در دورانی پرآشوب است. فروپاشی نظم سیاسی و ناامنی های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن، آشکارترین جنبه زندگی اجتماعی آن دوران به شمار می آید. سرودن شاهنامه را باید تلاشی آگاهانه در ...  بیشتر