فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی 
(با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)
1. فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)

یعقوب احمدی

دوره 9، شماره 1 ، زمستان 1392، ، صفحه 139-176

چکیده
  توسعه سیاسی یا افزایش ظرفیت و کارایی نظام های سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در جوامع همواره به عنوان هدف اصلی جوامع مدنظر بوده است. اگرچه تعاریف و ...  بیشتر
ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)
2. ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)

سید عبدالامیر نبوی

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می‌شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است ...  بیشتر
تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران
3. تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران

مسعود موسوی شفائی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  از جمله دغدغه‌های بازیگران مؤثر در حوزۀ انرژی، تدوین راهبرد انرژی در چهارچوبی است که بر مبنای آن، دستگاه سیاست خارجی بتواند نیازهای بخش انرژی را در راستای توسعۀ ملی تأ‌مین، و ظرفیت‌های حوزۀ انرژی ...  بیشتر