کلیدواژه‌ها = امر سیاسی
اقتصاد سیاسی توسعه در ج.ا.ا: تقدم امر سیاسی بر امر سیاستی و پیامدهای توسعه‌ای آن

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 227-274

10.22034/ipsa.2022.466

مسعود هاشمی؛ فرهاد دانش نیا؛ قدرت احمدیان


بنیادهای امر سیاسی در یونان باستان و نقش پولیس (دولتشهر)در شکل گیری آن

دوره 12، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 27-56

احسان کاظمی؛ علی علی حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی


امر سیاسی

دوره 8، شماره 4، آذر 1392، صفحه 79-96

مرتضی بحرانی