عدالت و قانون در اندیشۀ تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار
1. عدالت و قانون در اندیشۀ تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار

حامد عامری گلستانی

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400، ، صفحه 149-182

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.437

چکیده
  در اندیشۀ قانون‌خواهی ایرانیانِ عصر قاجار، یکی از مفاهیمی که در کنار قانون به آن توجه شده بود «عدالت» است. قانون در معنای جدید آن نسبت وثیقی با عدالت داشت و این موضوعی نبود که از دید تجددگرایان ایرانی ...  بیشتر
تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه
2. تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه

فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی

دوره 14، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 163-184

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2019.390

چکیده
  سیاست‌نامه‌نویسی، مهم‌ترین هنر نگارش و اندیشه‌ورزی سیاسی در سراسر تاریخ تمدن ایرانی بوده است. این هنر، زمینه را برای نگارش متونی مهم در دوره‌های مختلف حکمرانی حاکمان مختلف فراهم نموده که هدف آن‌ها ...  بیشتر
فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز
3. فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز

سید علی محمودی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 57-85

چکیده
  پیوند میان آزادی و برابری به عنوان دو اصل در فلسفۀ سیاسی جان رالز، نقطۀ عزیمت او در برساختن نظریه ای دربارۀ عدالت بود. رالز با تکیه بر میراث فیلسوفان دوران روشنگری و به ویژه با بهره گیری از پشتوانه های ...  بیشتر
شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت
4. شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

سید محمد علی حسینی زاده

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 42-74

چکیده
  مشروعیت چیست و در اندیشه شیعی بر چه بنیادهایی استوار می شود. در پاسخ به این پرسش نظریه های رایج، اغلب مشروعیت را امری ساده و تک علتی دانسته و عموما آن را به شخص حاکم معطوف می کنند. این مقاله ضمن توضیح پایه ...  بیشتر
مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"
5. مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"

حسین پوراحمدی

دوره ششم، شماره 2 ، بهار 1390

چکیده
  دکتر حسین پوراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چکیده: بنابر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف ...  بیشتر
نسبت عدالت و امنیت در اندیشة سیاسی شیعه
6. نسبت عدالت و امنیت در اندیشة سیاسی شیعه
دوره چهارم، شماره 3 ، تابستان 1388

چکیده
  این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به این سؤال را که «در مقام تعارض، کدامیک از این دو اصل می‌باشند، و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت چگونه ...  بیشتر
برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
7. برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
دوره سوم، شماره1 ، زمستان 1386

چکیده
  خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مأمور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، ...  بیشتر