1. دوستی در روابط بین الملل و نگاهی بومی به آن: درس هایی از سعدی

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 117-156

حمیرا مشیرزاده؛ فریبا علی کرمی


2. سنجش دعوی « امتناع تأسیس اندیشه سیاسی بر مبنای اندیشه عرفانی»

دوره 11، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 205-237

یداله هنری لطیف پور


3. نقش رویداد های سیاسی صدراسلام در شکل گیری نخستین مناظره های کلامی (مطالعه موردی سقیفه وجنگ صفین)

دوره هفتم، شماره 1، زمستان 1390

منصور میراحمدی


4. تبیین روش‌شناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر

دوره سوم، شماره1، زمستان 1386


5. رابطه مفهومی «جامعه مدنی»، «ستیزه‌جویی» و «صلح‌طلبی» در عرصه اندیشه سیاسی

دوره اول، شماره 4، پاییز 1385


6. الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22034/ipsa.2021.425

علی اکبر علیخانی