1. بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 73-118

10.22034/ipsa.2020.401

محسن خلیلی


2. تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 131-164

علیرضا صحرایی؛ محسن خلیلی؛ مرتضی منشادی؛ روح اله اسلامی


3. پارسیْ‌گردانیِ انگارگانیِ واژ‌ه‌گان سیاسی؛ نمونه‌پژوهی: لیبرالیسم

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 39-66

محسن خلیلی


4. فرهنگ سیاسی نخبگان؛ زمانه‌ی برآمدن و برافتادنِ پهلوی‌اول

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 7-36

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ مجید شمس‌الدّینی‌نژاد


5. تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

محسن خلیلی؛ سمیه حمیدی


6. پیوند حامی ـ پیرو و سقوط نظام پهلوی؛ ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی

دوره ششم، شماره 1، زمستان 1389

محسن خلیلی؛ فاطمه صلواتی طرقی


7. نقدی از "دیگرـ‌ ایران"شناسی انگلیسی‌ها

دوره اول، شماره 2، بهار 1385

محسن خلیلی