1. بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 73-118

10.22034/ipsa.2020.401

محسن خلیلی


2. بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 137-164

علی فقه مجیدی؛ فریبا سلامی؛ زهرا ضرونی


3. دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 69-104

سجاد فرجی دیزجی؛ عباس عصاری آرانی؛ مصطفی مرادی سیف آباد


4. الگوشناسی و بازشناسی انتقادی دموکراسی نزد جریان ایرانی متمایل به لیبرالیسم در دوره جمهوری اسلامی

دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 75-110

سید ابراهیم سرپرست سادات


5. جامعه‌شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 7-48

مجتبی قلی‌پور؛ حیدر شهریاری


6. قابلیتهای فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 123-154

محمدرضا حافظ نیا؛ محمدباقر قالیباف؛ رضا ملاحسینی اردکانی


7. تروریسم به مثابه یک جنبش اجتماعی جدید در مواجهه با دموکراسی

دوره هفتم، شماره 2، بهار 1391

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری


8. سرمایه‌ اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک‌سویه

دوره سوم، شماره 4، پاییز 1387


9. گستره ‌شمول قانون ملل رولز

دوره دوم، شماره3، تابستان 1386