1. امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 153-204

احمد نقیب زاده؛ بهزاد عطارزاده


2. «زبان و مقبولیت ایدئولوژی های سیاسی» در نظریه پل دومان

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 7-34

وحیده احمدی؛ عبدالله کریم زاده


3. گفتمان حکومتی در گلستان سعدی

دوره هفتم، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 7-41

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرجان فردوسی


4. بررسی انتقادی و روش شناختی نظریه نقد ایدئولوژی اسلاوُی ژیژک

دوره هفتم، شماره 1، زمستان 1390

ایوب کریمی


5. چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

ابراهیم آقامحمدی


6. بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388


7. بررسی تحلیلی ایدئولوژیک کردن دین از نگاه دکترعلی شریعتی

دوره سوم، شماره1، زمستان 1386