مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی عوامل واگرایی در روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس
شناسایی و اولویت بندی عوامل واگرایی در روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس

سید عباس احمدی کرچ؛ سجاد نجفی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1398، صفحه 7-31

چکیده
  منطقه خلیج‌فارس منطقه‌ای راهبردی و استراتژیک در عرصه مناسبات ژئوپلیتیک و تاثیرگذار در معادلات جهانی می‌باشد، که کشورهای این منطقه حساس در صورت درک صحیح شرایط و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی موجود و حرکت به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منطق فهم دوگانه‌انگاری‌ها در سنت سیاسی کلاسیک ایران
منطق فهم دوگانه‌انگاری‌ها در سنت سیاسی کلاسیک ایران

عبدالله حاجی زاده؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1398، صفحه 33-58

چکیده
  مقاله حاضر به منطق فهم اندرکنش سنت سیاسی کلاسک ایران با دوانگاریها پرداخته است. پرسش این‌که چه الگویی از مواجهه ابعاد رسمی و غیر رسمی قدرت در رویارویی با مفاهیم زوجی، در دوره ی زمانی فوق را می توان صورتبندی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازاندیشی رابطه تاریخی تحوّلات سیاسی با تحوّلات اقتصادی در ایران (1397-1270)
بازاندیشی رابطه تاریخی تحوّلات سیاسی با تحوّلات اقتصادی در ایران (1397-1270)

محمد سمیعی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1398، صفحه 59-86

چکیده
  مطالعة تاریخ معاصر ایران از ابتدای نهضت تنباکو تا به امروز نشان میدهد که همة تحوّلات بزرگ اقتصادی در کشور، تحوّلات مهم سیاسی را در پی داشتهاند. در این پژوهش، رابطة یکسویه میان اقتصاد و سیاست با روش استقرایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران
تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ سارا پورشیخعلی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1398، صفحه 87-126

چکیده
  انتخابات، آن گونه که در دموکراسی های لیبرال اجرا می شوند، ابزاری هستند که با استفاده از آن شهروندان افراد مورد نظر خود را برای مناصب عمومی انتخاب و صلاحیت اعمال قدرت را به آن ها اعطا می کنند. در عین حال، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نهادهای اقتصادی دربار و حامی پروری در رژیم پهلوی
نهادهای اقتصادی دربار و حامی پروری در رژیم پهلوی

حجت کاظمی؛ مهدی عطریان

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1398، صفحه 127-158

چکیده
  این مقاله با تحلیل رژیم پهلوی به عنوان یک دولت نئوپاتریمونیال می کوشد نهادهای اقتصادی دربار را به عنوان یکی از ارکان پنهان این رژیم مورد بررسی قرار دهد. مقاله در پی پاسخ به دوسوال است: 1-روند شکل گیری و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأملی در رساله‌ حقوق اساسی محمدعلی فروغی از منظر بحث درباره کاربردی کردن علم سیاست در ایران
تأملی در رساله‌ حقوق اساسی محمدعلی فروغی از منظر بحث درباره کاربردی کردن علم سیاست در ایران

شروین مقیمی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1398، صفحه 159-198

چکیده
  ضرورت تاسیس مدرسه‌ی علوم سیاسی به مانند دیگر مدارس جدید در ایران، به مثابه‌ی ضرورتی متجددانه مطرح شد و این ضرورت متجددانه بود که همواره به ضرورت «کاربردی»بودن علم سیاست دانشگاهی موضوعیت داده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دولت مدرن در بند تله‌ بنیان‌گذار؛ بررسی تجربه‌ توسعه در دولت پهلوی اول
دولت مدرن در بند تله‌ بنیان‌گذار؛ بررسی تجربه‌ توسعه در دولت پهلوی اول

احمد نقیب زاده؛ عاطفه داراب زاده

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1398، صفحه 199-224

چکیده
  موضوع اصلی این پژوهش مسئله‌ی توسعه در ایران است. مقاله در پی بررسی این است که نخستین دولت مدرن در ایران (پهلوی اول) در طی چرخه‌ی عمر خود، در مرحله‌ی سوم یعنی رشد سریع، متوقف گشته و نتوانسته به بلوغ برسد. ...  بیشتر