مقاله پژوهشی
کاربست نظریه شکار-جادوگر برای تبیین جامعه‌شناختی تصفیه‌های انقلابی (روسیه، چین و ایران)
کاربست نظریه شکار-جادوگر برای تبیین جامعه‌شناختی تصفیه‌های انقلابی (روسیه، چین و ایران)

حسین احمدی؛ محمد سالار کسرایی

دوره 15، شماره 4 ، آذر 1399، صفحه 7-43

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.416

چکیده
  تصفیه یکی از ویژگی‌های بارز انقلاب‌ها بوده است. هدف این مطالعه تبیین این پدیده از دریچه نظریه‌ی شکار جادوگر و مقایسه ویژگی‌های آن در رخدادهای تصفیه انقلابی در سه کشور روسیه، چین و ایران است. روش مطالعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر فرآیند سیاست‌گذاری عمومی بر بحران آب در جمهوری اسلامی ایران
تاثیر فرآیند سیاست‌گذاری عمومی بر بحران آب در جمهوری اسلامی ایران

آرش امیری؛ محسن مدیر شانه چی؛ علیرضا گلشنی

دوره 15، شماره 4 ، آذر 1399، صفحه 45-72

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.417

چکیده
  مساله کمبود آب در کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی به بحران تبدیل شده است. هدف اصلی این مقاله پاسخگویی به این سوال است که نقش سیاست‌های دولت در ایجاد این بحران به چه میزان است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ و بر مبنای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چگونگی رویارویی رسانه‌های دولتی ایران با بحران کرونا
چگونگی رویارویی رسانه‌های دولتی ایران با بحران کرونا

جواد حق گو؛ غلامعلی سلیمانی

دوره 15، شماره 4 ، آذر 1399، صفحه 73-96

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.418

چکیده
  نوع رفتار رسانه‌های هر کشور در مواجهه با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی یکی از موضوعات مهم در امر مدیریت بحران است. فقدان وحدت رویه در عملکرد رسانه‌ها عموماً و رسانه‌های دولتی به طور خاص در شرایط بحرانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زندگی روزمره و منازعۀ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360
زندگی روزمره و منازعۀ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360

ابوالفضل دلاوری؛ عباس کاظمی؛ سید محمد وهاب نازاریان

دوره 15، شماره 4 ، آذر 1399، صفحه 97-142

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.419

چکیده
  پس از پیروزی انقلاب، نخبگان سیاسی و رهبران انقلابی و توده‌ها خواهان دگرگونی فوری زندگی روزمره بودند. بنابراین، مواضع نیروهای سیاسی در قبالِ وضع سیاست، در عین تنوع، می‌بایست زندگی روزمره را نیز شامل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد و بررسی دکترین صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1363-1358)
نقد و بررسی دکترین صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1363-1358)

محمدرضا رشیدکردستانی؛ علیرضا ازغندی

دوره 15، شماره 4 ، آذر 1399، صفحه 143-188

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.420

چکیده
  موضوع این مقاله، بررسی دکترین صدور انقلاب اسلامی آیت‌الله [امام] خمینی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از مقطع اشغال سفارت آمریکا تا پایان تحوّلات مربوط به عملیات رمضان و خیبر در جنگ ایران و عراق و نقد این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه گیری کووید-19
ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه گیری کووید-19

حمید سجادی

دوره 15، شماره 4 ، آذر 1399، صفحه 189-215

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.421

چکیده
  مسئله اصلی هرنظام مدیریتی درمقابله بابحران، شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات بحرانی به‌منظور تدوین بهترین راهبرد برای مقابله با فوری‌ترین تهدید است. بااین وصف درمقاله پیش‌رو با طرح این پرسش که اصلی‌ترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مریم شفیعی سروستانی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ یونس نوربخش

دوره 15، شماره 4 ، آذر 1399، صفحه 217-241

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.422

چکیده
  مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای در وزارت امور خارجه ج.ا.ایران، متولی امر دیپلماسی رسانه ای در دستگاه دیپلماسی کشور است. موضوع پژوهش حاضر، بررسی و پیاده سازی الگوی دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه ...  بیشتر