نقش و تأثیر پارادایم‌های روش‌شناسانه و معرفت‌شناسانه بر نظریه‌های جدید جامعه‌شناسی سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تفکر اساس همه تمدن‌هاست و اساس تمدن جدید معرفت‌شناسی و روش‌شناسی است که امروزه به یکی از ویژگی‌های اصلی علم جدید تبدیل شده است. بر این اساس، برای درک تحولات جامعه‌شناسی جدید، به‌ویژه جامعه‌شناسی سیاسی معاصر نیازمند نگاهی معرفت‌شناسانه مبتنی بر روش‌شناسی‌های جدید هستیم.
فرض اساسی مقاله حاضر بر این اصل استوار است که تحولات علوم بشری در ارتباط کامل با تحولات پارادایمیک معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه است؛ لذا می‌توان ارتباط منطقی‌ای بین گذر از سطوح مختلف تحلیل جامعه‌شناسیِ سیاسی فردی، گروهی و ساختاری به سطح تحلیل جهانی و سطوح مختلف تحلیل جامعه‌شناسی از نظریه‌های علت‌کاو و معناکاو به نظریه‌های تعامل‌گرا و سطوح مختلف معرفت‌شناسی پیشامدرن، مدرن، پسامدرن و فراپسامدرن برقرار کرد. بی‌شک امروزه نمی‌توان بدون نگاه معرفت‌شناسانه، به درک صحیحی از حوزه‌های علمی به‌ویژه جامعه‌شناسی سیاسی دست یافت و بدون تردید بهبود در وضعیت آموزش و پژوهش سیاسی در گرو دستیابی به چنین فهمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Impact of Methodological and Epistemological Paradigms in New Theories of Political Sociology

چکیده [English]

Human thinking is the base of all civilizations, and methodology and epistemology that have emerged as one of the main characteristics of modern science is the base of new civilization. Accordingly, we need an epistemological approach based upon new methodologies in order to understand new sociological developments especially the contemporary political sociology. The main assumption of this article is based on this principle that developments in Humanities are in complete relation with methodological and epistemological paradigmatic developments. Therefore a logical relation can be seen between the passage from different levels of individual, group and structural political sociological analysis, to global analysis level, and from different levels of sociological analysis of causal-oriented and hermeneutical–oriented theories, to integrative theories and different levels of pre-modern, modern, postmodern and post-post-modern epistemology. There is no doubt that nowadays, a deep understanding of scientific disciplines especially in political sociology, would be impossible, without an epistemological approach. And unquestionably, any improvement in the situation of political research and education depends on such an understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords : methodology
  • Epistemology
  • ontology
  • sociology
  • Political Sociology
  • causal-oriented theories
  • hermeneutical-oriented theories
  • integrationist theories