اهداف و چشم انداز

- دانش افزایی در حوزه علم سیاست
-نگاه حل المسئله ای به مسائل ایران
-کمک به ارتقای دانش تئوریک و عملی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل و...