فراخوان مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» برای دو شماره اختصاصی با موضوع «بحران کرونا و سیاست در ایران»

فراخوان مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی 
«پژوهشنامه علوم سیاسی» برای دو شماره اختصاصی با موضوع 
«بحران کرونا و سیاست در ایران»

         با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و سیاست در ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل المسأله ای و کاربردی به موضوعات جدید ایران، درنظر دارد دو شماره آتی خود را به موضوع «بحران کرونا و سیاست در ایران» اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی حداکثر تا خرداد1399به سامانه پژوهشنامه  به آدرس http://www.ipsajournal.ir ارسال فرمایند.

 

محورهای پیشنهادی برای مقالات:

 • تاثیر بحران کرونا بر روابط دولت و جامعه در ایران
 • تعاملات نهاد دین و سیاست در ایران عصر کرونا
 • وضعیت سنجی و طیف سنجی مواضع و عملکرد نیروهای سیاسی در قبال بحران کرونا در ایران
 • حکمرانی خوب وسیاست ورزی در ایران عصر کرونا؛ شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • نقش و عملکرد نهادهای مدنی در ایران در مقابله با ویروس کرونا
 • اندیشه ورزی و ادبیات سیاسی در ایران عصر کرونا
 • زنان و سیاست ورزی در عصر کرونا؛ بررسی تطبیقی تجربه های جهانی- ایرانی
 • بررسی تطبیقی سیاست گذاری مواجهه با گسترش ویروس کرونا در ایران و کشورهای منتخب؛ توفیق ها و ناکامی ها
 • دیپلماسی عمومی در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه ای و آکادمیک در ایران
 • تعاملات ایران و نهادهای بین المللی در مقابله با بیماری کوید 19
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عصر کرونا
 • سیاست، صلح و مدیریت بحران در ایران؛ مطالعه موردی ویروس کرونا
 • روش شناسی و آینده پژوهی مطالعات و پژوهش های سیاسی در ایران در موضوع کرونا
 • آسیب شناسی سیاست ورزی ایرانی در عصر کرونا و درس های آن برای سیاستگذاری