فرایند پذیرش مقالات

1. ثبت مقاله توسط نویسنده مسئول در سامانه (مقالاتی که از طریق ایمیل مجله ارسال شوند، در روند کار مجله قرار نخواهند گرفت)
 
2. بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی: در این مرحله ارزیابی اولیه‌ای توسط دبیر تخصصی پیرامون مقاله انجام شده و مقاله به لحاظ ساختار مورد تایید نشریه، ارجاعات، جستجوی عنوان در موتورهای کاوش (مشخص شدن عناوین تکراری و اصالت مقاله و غیره)، کامل بودن اطلاعات نویسندگان مقاله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، چنانچه موارد مذکور حداقل‌های مورد نظر نشریه را رعایت کرده باشد، جهت قرار گرفتن در روند تعیین داور به سردبیر ارسال می‌گردد، در غیر اینصورت مقاله مجدد به نویسنده بازگشت داده می‌شود تا پس از پیاده‌سازی شاخص‌های مورد نظر نشریه مجدد مقاله به مجله ارسال گردد.
 
3. ارسال مقاله به سردبیر جهت قرار گرفتن در روند داوری و تعیین داور
 
4. ارسال مقاله به دو داور مشخص شده از سوی هیات تحریریه
* اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده بازگشت داده می‌شود.
* اگر هر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
* اگر نظر یک داور بازنگری و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم تصمیم‌گیری می‌شود.
 
5. ارسال سوالات و اصلاحات مطرح شده از سوی داوران به نویسنده جهت اصلاح مقاله
 
6. پس از اینکه نویسنده مقاله را براساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
 
7. قرار گرفتن در نوبت انتشار
 
 
- داوری مقالات در پژوهشنامه علوم سیاسی به روش داوری دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).
- داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل پژوهشنامه علوم سیاسی
اقدام به داوری مقاله نمایند.

-تمامی مقالات ارسالی به پژوهشنامه علوم سیاسی قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب کنترل می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پیگیری خواهد شد.

 

درخواست اصلاحات در مقاله صرفاً جهت ارتقا مقاله نویسندگان است و به منزله نشر مقاله نیست. بعد از اصلاحات، مقاله مجدداً توسط داور و سپس هیئت تحریریه بررسی می شود و در صورت کسب امتیاز نشر و تأیید هیئت تحریریه وارد فرایند نشر خواهد شد. 

 

فرایند داوری و تصمیم گیری در فصلنامه مطالعات میان رشته ای ر علوم انسانی