درباره نشریه

" پژوهشنامه ی علوم سیاسی " فصلنامه ای علمی پژوهشی و متعلق به انجمن علوم سیاسی ایران است. اولین شماره ی این فصلنامه در زمستان 1384 به چاپ رسیده وتا کنون بطور مرتب ادامه انتشار یافته است .قلمرو موضوعی این فصلنامه شامل حوزه های علوم سیاسی و روابط بین الملل و نیز مطالعات میان رشته ای مرتبط می باشد.هدف انجمن علوم سیاسی ایران از انتشار فصلنامه تلاش در جهت افزایش سطح آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران است.