نظریه و پژوهش در روابط بین‌الملل در ایران: مطالعة موردی رساله‌های دکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توجه به ایجاد رابطة مناسب میان نظریه و پژوهش یکی از عوامل موجد پیشرفت رشته‌های علمی و تولید دانش در رشته‌های مختلف و از جمله علوم اجتماعی و به طور خاص روابط بین‌الملل است. یکی از حوزه‌های تولید علم در همه کشورهای جهان، رساله‌های دکتری تخصصی هستند که در آنها تلاش می‌شود دستاورد علمیِ درخوری حاصل شود؛ در نتیجه وجود رابطة مناسب میان چهارچوب‌های نظری و مطالعات تجربیِ رساله‌های دکتری از شرایط توفیق در تولید علم محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش به عنوان تحقیقی کاوشی و توصیفی، دستیابی به تصویری کلی از وضعیت رابطه میان نظریه و پژوهش در رساله‌های دکتریِ رشته روابط بین‌الملل در سه دانشگاه مهم دولتیِ ارائه‌کنندة برنامه‌های دکتری در این رشته است. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود مشکلات جدی در فهم و برقراری عملیِ رابطه میان نظریه و پژوهش است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نه پژوهش به شکل مستقیم متکی بر گزاره‌ها و فرضیه‌های نظریه است و نه در جهت تکمیل نظریه گامی برداشته می‌شود، نه تعیین شرایط صدق و کذب نظریه‌ها مد نظر است، نه به محک زدن نظریه یا گزاره‌های خاصی در آن توجه می‌شود، و نه توجهی به نظریه‌پردازی زمینه‌مند (نیل به نظریه از طریق مطالعه تجربی) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory & Research in International Relations in Iran: Case Study of PhD Dissertations

چکیده [English]

Establishing appropriate relationship between theory and research is an important factor in development of scientific disciplines and production of knowledge in different disciplines including social science and in particular, International Relations. The PhD dissertations, where the main objective is to reach to appropriate scientific outcomes, constitute one arena of producing knowledge in all countries. Therefore, existence of an appropriate relation between theoretical frameworks and empirical studies of PhD dissertations is considered as one of the conditions of success in knowledge production. The reason for this research, as a probing and describing research, is to attain a general picture of the state of relationship between theory and research in international relations PhD dissertations in three major Iranian state universities which have PhD program in this discipline. Our research findings show serious difficulties in understanding and practical establishment of relationship between theory and research. These findings show also that research is not directly relied on propositions and hypothesis of theories, not any attempt has been made to improve theories, theories have not been verified, testing particular theories and propositions are not considered and no grounded theory (reaching a theory through empirical studies) is offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations
  • PhD Dissertations
  • IR theory
  • research