تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از جمله دغدغه‌های بازیگران مؤثر در حوزۀ انرژی، تدوین راهبرد انرژی در چهارچوبی است که بر مبنای آن، دستگاه سیاست خارجی بتواند نیازهای بخش انرژی را در راستای توسعۀ ملی تأ‌مین، و ظرفیت‌های حوزۀ انرژی نیز به تحقق منافع ملی و اهداف سیاست خارجی کمک کند. فرضیۀ مقالۀ حاضر این است که مأموریت راهبرد انرژی ایجاد این پیوند ارگانیک بین بخش انرژی و دستگاه سیاست خارجی است و امنیت انرژی محور این پیوند محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو راهبرد انرژی ماهیتی فرابخشی دارد و باید با رهیافت «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» و از منظر الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا درک شود. مقاله در راستای بررسی فرضیۀ فوق به این استدلال متوسل می‌شود که نخستین گام برای برقراری تعامل هم‌افزا میان حوزه‌های انرژی و سیاست خارجی تبیین فلسفۀ وجودی و تعریف جایگاه مفهومی راهبرد انرژی، به منظور تبیین رابطۀ مطلوب میان این دو حوزه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mutually Incremental Interaction between Energy Strategy and Foreign Policy of Iran

نویسنده [English]

  • Masood Moosavi Shafaie
چکیده [English]

Among the concerns of major actors in the field of energy is planning an \"energy strategy\" in a way based on which the foreign policy apparatus may secure needs of the energy sector according to the course of national development and meanwhile the capacities of the field of energy may also contribute to the fulfillment of national interests and foreign policy goals. This article suggests that the mission for any \"energy strategy\" is to create this organic link between the energy sector and foreign policy. In our view, the energy security is considered as the core of this link. Therefore, the \"energy strategy\" has a very broad nature which may be explained and understood by using the approach of “International Political Economy” and from the point of view of the requirements of a developmentalist foreign policy. To survey the above hypothesis, this article resorts to this reasoning that the first step for the establishment of an incremental interaction between the fields of energy and foreign policy is to clarify the existential philosophy of having an \"energy strategy\" as well as its conceptual definition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Strategy
  • Foreign Policy
  • development
  • energy security
  • Iran
  • national security