نمایه پژوهشنامه علوم سیاسی فصلنامه انجمن علوم سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

متن حاضر نمایة «پژوهشنامه علوم سیاسی» فصلنامه علمی ـ پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران، از شماره یکم (زمستان 1384) تا هجدهم (بهار 1389) را شامل می شود. این شمارگان حاوی 119 «مقاله علمی ـ پژوهشی» است که از شماره اول تا هفتم، هر مجلد حاوی شش مقاله، و از شماره هشتم تا هجدهم، دربرگیرندة 7 مقاله علمی است. نمایة حاضر در سه بخش، «نمایه عنوان»، «نمایه پدیدآورندگان» و «نمایه موضوعی» تنظیم شده و امید است دسترسی پژوهشگران به مطالب شمارگانی را که تاکنون منتشر شده، تسهیل سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ggg

نویسنده [English]

  • Shaghayegh Heydari
چکیده [English]

kkk

کلیدواژه‌ها [English]

  • kkk