نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نشانه‌شناسی، علم مطالعۀ نظام‌های نشانه‌ای (زبان، رمزگان، و...)، فرایندهای تأویلی و ابزاری پژوهشی برای فهم حقیقت پنهان در پس علائم، رموز و نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی است. در عرصۀ پژوهش‌های سیاسی، این علم به بررسی ماهیت ارجاعی گزاره‎های سیاسی و نسبت این گزاره‌ها با حقیقت می‌پردازد. به بیان دیگر، یک نشانه‌شناس سیاسی با تمرکز بر کارکرد نشانه‌ها، به بحث در مورد تولید معنا و چگونگی معنادار شدن زیست‌جهان سیاسی آدمیان توسط نظام آنان (نشانه‌ها) می‌پردازد. از این منظر، تردیدی نیست که پدیده‌های سیاسی به‌تنهایی معنا پیدا نمی‌کنند، بلکه در درون شبکه‌ای از معانی جای دارند و دارای چهارچوب فرهنگی هستند. نشانه‌شناسی با مطالعه این چهارچوب و زمینه فرهنگی، به مطالعۀ سیاست یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics: Theory & Method

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Tajik
چکیده [English]

Semiotics is the science of studying signs and signs systems (such as language, codes, etc), and a research tools to understand the underling facts in cultural signs, codes, signals and symbols. In the realm of political research, this science studies the referential essence of political propositions and the relation of these propositions to the trutht. In other words, focusing on the functions of signs, a political semiologist would discuss meaning production and the process of meaningfulness of the human being’s political living world through their system (signs). In this point of view, there is no doubt that political phenomenon alone would be meaningless; they are situated in a network of meanings and posses a cultural framework. Semiotics helps to study politics by studying this framework and cultural background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sign
  • semiotics
  • code
  • Representation
  • political understanding
  • hyperreality
  • simulated