هفت هزار سال حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی

چکیده

در این مقاله نشان داده شده از 7 هزار سال پیش یعنی از زمان ایلامیان تاکنون، جزایر تنب و ابوموسی همواره بخشی از سرزمین ایران بوده است. برای این منظور، پیشینه تاریخی حاکمیت ایران بر سواحل دو طرف خلیج فارس و جزایر آن مورد بررسی قرار گرفته و اسناد و مدارک بریتانیا که بیانگر تعلق این جزایر به ایران است، آورده شده است. سپس این مسئله مورد بررسی قرار گرفته که بریتانیا به ضعف حقوقی دلایل خود برای اشغال غیر‌قانونی جزایر واقف بوده و لذا با بازگشت وضعیت موجود پیش از استعمار یعنی اعاده حاکمیت ایران بر جزایر موافقت کرده است. امروزه امارات عربی متحده برای استرداد این جزایر به همان دلایل و مستنداتی متوسل می شود که بی‌اعتباری آن از نظر حقوقی قبلاً برای بریتانیا که قیومیت شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه را بر‌عهده داشته، به اثبات رسیده است. افزون بر آن، امارات از ‌یک‌ سو بر اعتبار یادداشت تفاهم مربوط به ابوموسی و ضمائم آن که مسئولیت انحصاری دفاع و حفظ امنیت جزیره را به ایران واگذار کرده، صحه گذاشته و از سوی دیگر خواستار استرداد این جزیره شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seven Thousand Years of Iran’s Sovereignty Over the Tunbs and Abumusa Islands

چکیده [English]

This article seeks to demonstrate the fact that since 7000 years ago, the Tunb and Abumusa islands have been part of Iran. To do this, the article surveys the historical background of Iran’s sovereignty over these islands and provides some British documents which certify to this fact. This article also refers to the UAE claim over these islands and verifies the documents it offers and shows that these documents are not valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tunbs and Abumusa Islands.British documents