اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تجربه‌های تاریخی، نقاط تلخ و تاریکی را در زندگی بشر نشان می‌دهد که حاکی از دشمنی، خشونت و خونریزی است. از جمله قواعدی که شاید بتواند این سَبُعیت را تا اندازه‌ای کنترل کند و خشم موجود در آن را کاهش دهد، «اخلاق» و اصول اخلاقی است. ادیان به‌طورکلی و دین اسلام به‌ویژه، بانی اخلاق هستند و یکی از اهداف بعثت پیامبر اسلام(ص)، تکمیل مکارم اخلاقی بوده است. در این مقاله، دشمنی در دو گسترة کلی از سیاست بحث شده است: نخست گسترة درون‌کشوری یا سیاست داخلی و دوم گسترة برون‌کشوری یا سیاست بین‌المللی. دشمنی در هرکدام از این دو گستره به دو دستة «دشمنی سرد» و «دشمنی خشن» تقسیم می‌شود. طبیعی است که «مخالفان» با «دشمنان» تفاوت دارند و نمی‌توان آنها را مثل هم دانست. محور این مقاله بحث اخلاق دشمنی است و هر بحثی که در مورد مخالفت و مخالفان نیز موضوعیت داشته، به این واژه‌ها تصریح شده تا با دشمنی خلط نشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ethics of Hostility in Political Thought of Islam

نویسنده [English]

  • Aliakbar Alikhani
چکیده [English]

Human history is punctuated with sweet and bitter experiences, and hostility, violence, and bloodshed are among the most prominent bitter experiences. “Ethics” and ethical principles are major rules which may somehow control such atrocities and the wrath which underlies them. All religions, in general, and Islam, in particular, have promoted ethics and it has been stipulated that Prophet Mohammad (S) has been assigned to prophethood in order to complete the best ethical principles. The main question of this article is, “what ethical rules and principles have been determined by Islam in the situation of political hostility for different parties, specifically Muslims?” Islam, here, means a collection of Quran, Sunna and the practices of Imam Ali (AS). Hostility has been discussed here in two general levels of politics. First, is the internal level or the domestic politics and second, is the external level or the international politics. Hostility in internal level means hostility in a country among political parties or groups or between parties and groups, on one side, and incumbent politicians and statesmen, on the other side, and among the statesmen governing various sections of the state or the collection of all the above mentioned. By the external level of hostility we mean hostility among independent political entities or between these entities on one side and international organizations, on the other side. Hostility is categorized into two classes of “cold hostility” and “violent hostility” in any one of the above-mentioned levels. In cold hostility, there is no bloody conflict and dispute involving the use of firearms and physical violence while it happens in violent hostility. “Dissidents” are, naturally different from “enemies” and they are not alike. This paper focuses on the ethics of hostility. Every discussion here also includes dissent and dissidents and they have been differentiated from animosity and enemies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Politics
  • hostility
  • professional ethics
  • political thought of Islam