مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دکتر حسین پوراحمدی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:
بنابر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف غایی اسلام که همانا کمال انسانی، قرب الی ا... و تحقق عدالت است دنبال می شود. به بیانی دیگر اقتصاد سیاسی اسلامی در ظرف معرفتها و ارزشهای معنوی و انسانی و در یک نظام توحیدی مفهوم پیدا می¬کند. فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی ضمن تاکید بر افرایش کارآیی اهداف اقتصادی و سیاسی که هردو در خدمت کمالات معنوی انسانی یعنی فرهنگ اسلامی قرار می¬گیرند در سه سطح 1- اعتقادات، 2- ارزشهای انسانی و معنوی، 3- عدالت و پیشرفت تبین می شود. در این پژوهش و با طرح این سئوال که: مبانی فرا نظری اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه تبیین می¬گردد؟ به اثبات این حقیقت می پردازیم که اقتصاد سیاسی اسلامی یک پیوند نظام مند با اقتصاد، سیاست و فرهنگ (اخلاق و معنویات) برقرار می¬سازد که شناخت آن در یک نظام کل و هماهنگ قابل درک است؛ بطوریکه ضمن افزایش کارآیی اقتصادی و سیاسی وسیله¬ای برای پیشبرد اهداف غایی اسلامی که همانا حصول به مرحله کمال و ارزشهای معنوی انسانی است، میباشد. بنابراین، با تاکید بر ابعاد هستی شناختی و معرفت شناختی سیاست و اقتصاد و رابطه میان ایندو در اسلام به ارائه فرمول فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی می¬پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations and Principles of the “Islamic Political Economy Meta-theory"

نویسنده [English]

  • Hossein Pourahmadi
چکیده [English]

By Hossein Pourahmadi Meibodi (PhD), Associate Professor in International Political Economy, Shahid Beheshti University
Abstract:
According to the “Islamic Political Economy Meta-theory" for which we would suggest a formulation in this article, ultimate aims of Islam is pursued through the clarification of the interaction between Politics and Economics in Islam. Emphasizing the enhancement of the efficiency of political and economic objectives, both of which serving human spiritual integrity i.e. Islamic culture, the Islamic Political Economy Meta-theory is clarified in three levels: 1- Beliefs; 2- Spiritual and Human Values; and 3- Justice and development. Posing our research question, “How the fundamentals of the Islamic Political Economy Meta-theory are clarified?”, this article would discuss and prove the fact that the Islamic political economy links systematically to Economy, Politics and Culture, recognizing which is comprehensible in a general and harmonious system, to the extent that it is a mean to advance ultimate aims of Islam i.e. the attainment to the stage of human integrity and spiritual values, besides enhancing the political and economic efficiency. Hence, emphasizing the ontological and epistemological aspects of Politics and Economics and their interrelation in Islam, this article would suggest "the Islamic Political Economy Meta-theory" formula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Islam
  • human and spiritual values
  • economy
  • Politics
  • market
  • government
  • Justice
  • welfare